E.1 Utmaning: Cirkulär plastanvändning

Vid antagande av utmaningen ska organisationen aktivt verka för en cirkulär plastanvändning. Det innebär att kartlägga sin organisations stora plastflöden, utifrån det löpande fasa- eller byta ut fossila plastprodukter samt öka organisationens materialåtervinning av plast succesivt till 2030.

Villkor:

Utmaningen avser i första hand att arbeta förebyggande för att minska plastanvändningen. Vidare ska så mycket plast så möjligt ska materialåtervinnas, även plast som inte är förpackningar. För att underlätta cirkulär plastanvändning behöver plasten vara giftfri. Utmaningen avser stora plastflöden. En förutsättning för att uppnå utmaningen är att ställa krav på plast vid inköp samt säkerställa utvecklad och korrekt sortering i den egna verksamheten.

Medlemmar som antagit utmaningen

Under antagande.