E.3 Utmaning: 100 % återtag av IT-produkter

Utmaningen innebär att organisationen till 2023 ska uppnå minst 40 % återtag till återtagspartner av köpt IT-hårdvara i form av datorer och smarta telefoner. Därefter ska målet vara inställt på att uppnå 100% återtag senast 2030.

Villkor:

Den största klimatpåverkan från IT-produkter uppstår under tillverkningsprocessen. 100 % återtag på IT-produkter innebär att alla IT-produkter som upphandlas, köps in eller hanteras på något sätt i en organisation – återinförs till en återtagspartner i en återtagsprocess med fördelning mellan återanvändning och återvinning. Utmaningen syftar till att återbruka IT-produkter, återvinning ska endast ske när produkt inte längre kan återbrukas.