Klimateffektiv plastupphandling

I projektet Klimateffektiv plastupphandling agerade medlemmar i Uppsala klimatprotokoll tillsammans för att minska plastens klimatpåverkan. Fokus låg på att förändra upphandlingskriterier för att på så sätt påverka leverantörerna att utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast. Projektet pågick mellan mars 2017 och februari 2019.

Idag produceras ungefär 99 % av plasten vi använder av fossil råvara. Plasten bidrar därför med betydande utsläpp vid förbränning. I Uppsala bidrar plastavfallet som går till energiåtervinning i fjärrvärmeverket med cirka 120 000 ton koldioxid per år. Det kan jämföras med personbilstrafiken som årligen släpper ut ungefär lika mycket. För att nå målen om ett fossilfritt Uppsala 2030 behöver därför andelen fossil plast som går till energiåtervinning minska. 

I projektet Klimateffektiv plastupphandling samarbetade Klimatprotokollsmedlemmarna Fresenius-Kabi, Uppsala universitet, SLU, Region Uppsala, Uppsala pastorat, Uppsala kommun och Vattenfall Värme AB. Syftet med projektet var att minimera plastanvändningen, öka sorteringen av plastförpackningar, samt att öka efterfrågan på återvunna och förnybara produkter.

Inledningsvis arbetade projektdeltagarna med att ta fram statistik för de plastprodukter de köper in och använder. De gemensamma resultaten från kartläggningen låg till grund för de produkter som projektet arbetade vidare med i upphandlingsfasen: förbrukningsmaterial i form av påsar/säckar, skoskydd och förpackningar/emballage.

Genom utvecklade upphandlingskriterier ges nu leverantörer och producenter incitament att bidra till minskad klimatpåverkan genom att bland annat utöka sitt sortiment av återvunnen och förnybar plast men även alternativa produkter i annat material. Ett av projektets mål var att ta fram ett upphandlingsverktyg som visar produkternas klimatpåverkan och gör det möjligt att jämföra produkter med varandra – ett mål som nu är uppnått.

Projektet har avslutats men projektledningen fortsätter att sprida projektets resultat så att flera kan minska klimatpåverkan från sitt plastanvändande. Tillsammans når vi lägre!

E-utbildning

För att på ett effektivt sätt sprida kunskap om plast har projektet producerat en webutbildning. Det övergripande syftet med utbildningen är att öka kunskapen om vad plast är, hur plast påverkar miljö och klimat samt hur vi konkret kan förändra användningen av plast ute i verksamheterna. Utbildningen är cirka 20 minuter lång och innehåller flera övningsmoment.

Gör e-utbildningen på svenska

Gör e-utbildningen på engelska

Projektet pågick mellan mars 2017 och februari 2019 och ägdes av Uppsala kommun med finansiering av Naturvårdsverket. 

Vill du att vi berättar mer om hur din verksamhet kan bidra till en minskning av plastens klimatpåverkan, kontakta: Anna Hilding, anna.hilding@uppsala.se, 070 62 198 62 

Läs mer om hur Uppsala kommun jobbar för att minska plastanvändningen.