Fokusgrupp Transportomställning

Fokusgrupp Transportomställning arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser från medlemmarnas transporter och resor. Detta sker genom informationsspridning, utbyte av goda exempel och genom att inspirera varandra till att genomföra åtgärder tillsammans.

Fokusgruppen har ett brett angreppssätt inom transportfrågor. Exempelvis arbetar gruppen med kunskaps- och erfarenhetsutbyte kopplat till mobilitet, logistiklösningar och val av fordon och drivmedel. Även upphandlingskrav, resplaner och arbetspendling är teman som ryms inom fokusgruppens arbete.

Träffar äger rum fyra gånger per år.

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med medlemskansliet för mer information.

Fokusgruppsledare

Martin Ahrne (BioDriv Öst)
martin.ahrne@biodrivost.se

Martina Linsved (Uppsala kommun)
martina.linsved@uppsala.se

Felix Ek (Ramboll)
felix.ek@ramboll.com

Engagemang i Fokusgruppen

I fokusgruppen medverkar Akademiska hus, BioDriv Öst, Cykelfrämjandet, Energikontoret Mälardalen, Galderma, Gamla Uppsala Buss, Klimataktion, MLT, Ramboll, Region Uppsala, Skanska, Skolfastigheter, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, Sweco, Thermo Fisher, Uppsala kommun, Uppsala Parkering, Uppsala universitet, Uppsala Vatten och Avfall