Organisation

Klimatprotokollet är ett medlemsdrivet nätverk, av och för medlemmar. Samverkan i Uppsala klimatprotokoll sker på olika nivåer och i olika sammanhang.

Årsmöte

Vid årsmöten fattas beslut om Klimatprotokollets mål och inriktning, samt beslut om processer som påverkar hela nätverket. Årsmötena syftar utöver att vara Klimatprotokollets beslutsorgan, till att samla alla medlemmar och lyfta upp framsteg som gjorts i nätverket under året.

Klimatstrategiska rådet

Klimatstrategiska rådet är ett rådgivande organ med fokus på branschöverskridande samverkan. Rådet samlar klimatexpertis från samtliga medlemmar i syfte att säkerställa att förslag som går upp till beslut på årsmöten – eller på annat sätt hanteras inom nätverket – är förankrade och genomarbetade hos nätverkets medlemmar.

Styrgrupp

Klimatprotokollets styrgrupp har ansvar för hur nätverket prioriterar processer och aktiviteter inom ramen för vad som beslutats vid årsmötet. Styrgruppen har också till uppgift att hantera kortsiktiga frågor och beslut mellan årsmöten. Styrgruppen består av åtta valda ledamöter och en ordförande från Uppsala kommun. Ordförande är Klimatprotokollets klimatledare. 

Medlemskansli

Medlemskansliet har till uppgift att leda, samordna och utveckla nätverket på ett övergripande plan. Kansliet arbetar för alla Klimatprotokollets medlemmar och ska säkerställa att Klimatprotokollets arbete och processer utvecklas utifrån vad medlemmarna gemensamt bestämmer. Uppsala kommun är värd för medlemskansliet.

Fokusgrupper

Tematiskt och praktiskt arbete i Klimatprotokollet sker i fokusgrupper. Respektive fokusgrupp syftar till att stärka samarbete, lärande, inspiration, nätverkande och erfarenhetsutbyten. Grupperna bildas utifrån intresse och engagemang hos medlemmar i Klimatprotokollet. Fokusgrupperna leds av gruppledare från olika medlemmar.

Läs mer om Klimatprotokollets Fokusgrupper

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper finns som fördjupningsområde inom fokusgrupperna, eller andra särskilda satsningar. Arbetsgrupperna är operativa och arbetar i avgränsad fråga. Arbetsgrupperna leds av gruppledare från olika medlemmar.

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att bereda förslag på ledamöter till protokollets styrgrupp och nästkommande valberedning. Valberedningen består av tre ledamöter och innehåller en företrädare för privat sektor, en för offentlig sektor och en för akademi/civilsamhälle.