Organisation

Klimatprotokollets organisation och struktur består av flera olika arbetsgrupper som arbetar med organisation, styrning, processledning och samordning.

Processledning 

För Klimatprotokollet finns en processledning från Uppsala kommun. Processledningen ansvarar för att leda och samordna arbetet.

Samordningsgrupp

Samordningsgruppen är en styrgrupp som ger stöd till processledningen i att samordna och utveckla Klimatprotokollet. Deltagandet roterar bland medlemmarna. Samordningsgruppen träffas regelbundet.

Klimatgrupp

Klimatgruppen är en arbetsgrupp där klimatansvariga från respektive medlem träffas ca fyra gånger per år för samverkan, utveckling och praktiskt arbete.

Rundabordsmöten

Rundabordsmöten är beslutsorgan där klimat- och ledningsrepresentanter från respektive medlem träffas två gånger per år för diskussioner och beslut.

Fokusgrupper

Det praktiska arbetet konkretiseras i olika fokusgrupper som bildas utifrån medlemmarnas intressen och behov. Idag finns fokusgrupperna Byggmaterialval, Energi, Hållbara godstransporter, Hållbart resandeHållbar stadsdelsutveckling, Jakten på plasten och Mat och klimat. Två eller tre medlemmar tar ett ledarskap för en given fokusgrupp. Stöd ges av processledningen.