Arbetsgrupp IT-utmaningen

Arbetsgrupp IT-utmaningen samverkar kring Klimatprotokollets framtagna klimatutmaning E.3 - 100 % återtag av IT-produkter.

Gruppens syfte är att skapa ett samverkansforum för alla medlemmar som har antagit klimatutmaningen E.3. Utmaningen syftar till att uppnå 100 % återtag av IT-produkter vilket innebär att alla IT-produkter som upphandlas, köps in eller hanteras på något sätt i en organisation – återinförs till en återtagspartner i en återtagsprocess med fördelning mellan återanvändning och återvinning. Utmaningen syftar till att återbruka IT-produkter, återvinning ska endast ske när produkt inte längre kan återbrukas.

Kontakt

Belén Camarero del Río (processledare, Uppsala klimatprotokoll)

018-727 12 61, belen.camarerodelrio@uppsala.se