Om Klimatprotokollet

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Tillsammans når vi lägre!

Under period III (2015-2018) minskade Klimatprotokollet sina utsläpp med 10 procent.
Läs Klimatbokslutet här.

Organisation

Samarbetet inom klimatprotokollet startade som ett led i FN:s arbete med klimatkonventionen. 2010 bjöd Uppsala kommun in lokalt verksamma företag, myndigheter och organisationer till att gemensamt anta klimatutmaningen. I dag är nätverket ett effektivt verktyg för att realisera målen i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2014-2023.

Processledning 

Tjänstemän från Uppsala kommun som samordnar arbetet.

Samordningsgrupp

En styrgrupp med cirka fem medlemmar som ger stöd till processledningen.

Klimatgrupp

En arbetsgrupp med representanter från respektive medlem som träffas minst fyra gånger per år för samverkan, utveckling och praktiskt arbete.

Rundabordsmöten

Beslutsorgan med miljö- och ledningsrepresentanter från respektive medlem som träffas två gånger per år för samverkan.

Fokusgrupper

Arbetsgrupper bildas under programperioden utifrån medlemmarnas intressen och behov. Du kan delta i en fokusgrupp även om din organisation inte är medlem. I dagsläget finns följande fokusgrupper: 

Byggmaterialval

Energi

Hållbara godstransporter

Hållbart resande

Hållbar stadsdelsutveckling

Jakten på plasten

Mat och klimat

Sol

Våra medlemmar

Medlemmar programperiod 2015-2018

Hållbarhetsportalen

Hållbarhetsportalen är ett effektivt verktyg för klimatfrågor och hållbarhetsredovisning. Här finns även presentations- och tryckmaterial och delade dokument för medlemmar.
Hållbarhetsportalen

Är du medlem men saknar inloggningsuppgifter till Hållbarhetsportalen? Mejla till klimatprotokoll@uppsala.se.

Informationsmaterial

Det finns en folder om Klimatprotokollet, i svensk, engelsk och fransk version.

Folder på svenska (PDF, 332 KB)

Folder på engelska (PDF, 349 KB)

Folder på franska (PDF, 698 KB)

Miljö- och klimatmål

Uppsala kommuns miljö- och klimatmål fokuserar på vår tids två största utmaningar; klimatpåverkan och giftfri miljö. År 2050 ska Uppsala vara klimatpositivt - utsläppen ska ha minskat med mer än 100% jämfört med år 1990.

 

Protokollet period III (PDF, 434 KB) 

Klimatprotokollets spelplan och årscykel (PDF, 92 KB)

Läs mer om Uppsala kommuns miljö och klimatprogram på uppsala.se