Om Klimatprotokollet

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Tillsammans når vi lägre!

2010 bjöd Uppsala kommun in lokalt verksamma aktörer från olika samhällssektorer och branscher till att gemensamt anta klimatutmaningen. Idag har Uppsala klimatprotokoll vuxit till att bli ett effektivt verktyg i arbetet mot Uppsalas långsiktiga klimatmål - fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Under nuvarande protokollsperiod, som pågår fram till 2021, har nätverket 37 medlemmar.

Resultat

Klimatprotokollet arbetar i protokollsperioder om tre år och har sedan starten kontinuerligt minskat de gemsamma utsläppen av växthusgaser. Under senaste programperioden som pågick hösten 2015 - våren 2018, minskade utsläppen med 10 procent. Läs klimatbokslutet. 

Organisation

Det praktiska arbetet i Klimatprotokollet konkretiseras i olika fokusgrupper som bildas utifrån medlemmarnas intressen och behov. Idag finns sju fokusgrupper inom olika områden:

För att leda och stödja samverkan i Klimatprotokollet finns en processledning från Uppsala kommun. Det finns även en Samordningsgrupp där deltagandet roterar bland medlemmarna, som ger stöd till processledningen.

Två gånger per år träffas miljö- och ledningsrepresentanter från respektive medlem för diskussioner och beslut vid Rundabordsmöten. Fyra gånger per år träffas klimatansvariga från respektive medlem för samverkan, utveckling och praktiskt arbete. Läs mer.

Klimatutmaningar

För att öka takten i klimatomställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 utmaningar att ta sig an. Genom dessa utmanar medlemmarna varandra och andra. Läs mer. 

Hållbarhetsportalen

Uppsala klimatprotokoll använder Hållbarhetsportalen, ett effektivt verktyg för klimatfrågor och hållbarhetsredovisning. Här finns även presentations- och tryckmaterial och delade dokument för medlemmar. Hållbarhetsportalen

Är du medlem men saknar inloggningsuppgifter till Hållbarhetsportalen? Mejla till klimatprotokoll@uppsala.se.

Period IV

Klimatprotokollets nuvarande programperiod pågår från hösten 2018 till våren 2021.

Läs Klimatavtal för period IV (PDF, 560 KB)

Informationsmaterial

Det finns en folder om Klimatprotokollet, i svensk, engelsk och fransk version.

Folder på svenska (PDF, 332 KB)

Folder på engelska (PDF, 349 KB)

Folder på franska (PDF, 698 KB)

Uppsala klimatprotokoll sigill

Uppsala kommuns miljö- och klimatmål 

Uppsala kommuns miljö- och klimatmål fokuserar på vår tids två största utmaningar; klimatpåverkan och giftfri miljö. År 2050 ska Uppsala vara klimatpositivt - utsläppen ska ha minskat med mer än 100% jämfört med år 1990.

Läs mer om Uppsala kommuns miljö och klimatprogram på uppsala.se