Om Klimatprotokollet

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål.

2010 bjöd Uppsala kommun in lokalt verksamma aktörer från olika samhällssektorer och branscher till att gemensamt ta sig an klimatomställningen. Idag har Uppsala klimatprotokoll vuxit till att bli ett effektivt verktyg i arbetet mot Uppsalas långsiktiga klimatmål - fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Nätverket har 42 medlemmar.

Mål och resultat

Klimatprotokollet arbetar i protokollsperioder om tre år. Nuvarande programperiod inleddes hösten 2018 och pågår till våren 2021.

Läs Klimatavtal för period IV (PDF, 560 KB)

Klimatprotokollet har sedan starten kontinuerligt minskat de gemensamma utsläppen av växthusgaser. Under period IV - som pågått sedan hösten 2018 - har utsläppen minskat med 26 procent.

Läs Klimatbokslutet för period IV 


Från år 2021 fram till 2030 är Klimatprotokollets mål att minska de gemensamma utsläppen med 14 % årligen. Det skulle innebära i princip noll-utsläpp 2030.

Organisation

Det praktiska arbetet i Klimatprotokollet konkretiseras i olika fokus- och arbetsgrupper som bildas utifrån medlemmarnas intressen och behov. Idag finns grupper inom följande områden:

För att leda och stödja samverkan i Klimatprotokollet finns en processledning från Uppsala kommun. Det finns även en Samordningsgrupp där deltagandet roterar bland medlemmarna, som ger stöd till processledningen.

Två gånger per år träffas klimat- och ledningsrepresentanter från respektive medlem för diskussioner och beslut vid Rundabordsmöten. Fyra gånger per år träffas klimatansvariga från respektive medlem för samverkan, utveckling och praktiskt arbete.

Läs mer om Klimatprotokollets organisation

Klimatutmaningar

För att öka takten i klimatomställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 utmaningar att ta sig an. Genom dessa utmanar medlemmarna varandra och andra.

Läs mer om klimatutmaningarna