Om Klimatprotokollet

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Tillsammans når vi lägre!

2010 bjöd Uppsala kommun in lokalt verksamma aktörer från olika samhällssektorer och branscher till att gemensamt anta klimatutmaningen. Idag har Uppsala klimatprotokoll vuxit till att bli ett effektivt verktyg i arbetet för att realisera målen i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2014-2023. Under nuvarande protokollsperiod har nätverket 33 medlemmar.

Resultat

Klimatprotokollet har sedan starten kontinuerligt minskat de gemsamma utsläppen av växthusgaser. Under senaste programperioden som pågick hösten 2015 - våren 2018, minskade utsläppen med 10 procent. Läs klimatbokslutet.

Organisation

Det praktiska arbetet i Klimatprotokollet konkretiseras i olika fokusgrupper som bildas utifrån medlemmarnas intressen och behov. Idag finns åtta fokusgrupper inom olika områden:

För att leda och stödja samverkan i Klimatprotokollet finns en processledning från Uppsala kommun. Det finns även en Samordningsgrupp som ger stöd till processledningen.

Två gånger per år träffas miljö- och ledningsrepresentanter från respektive medlem för diskussioner och beslut vid Rundabordsmöten. Fyra gånger per år träffas klimatansvariga från respektive medlem för samverkan, utveckling och praktiskt arbete. Läs mer.

Hållbarhetsportalen

Uppsala klimatprotokoll använder Hållbarhetsportalen, ett effektivt verktyg för klimatfrågor och hållbarhetsredovisning. Här finns även presentations- och tryckmaterial och delade dokument för medlemmar.
Hållbarhetsportalen

Är du medlem men saknar inloggningsuppgifter till Hållbarhetsportalen? Mejla till klimatprotokoll@uppsala.se.

Informationsmaterial

Det finns en folder om Klimatprotokollet, i svensk, engelsk och fransk version.

Folder på svenska (PDF, 332 KB)

Folder på engelska (PDF, 349 KB)

Folder på franska (PDF, 698 KB)

Miljö- och klimatmål

Uppsala kommuns miljö- och klimatmål fokuserar på vår tids två största utmaningar; klimatpåverkan och giftfri miljö. År 2050 ska Uppsala vara klimatpositivt - utsläppen ska ha minskat med mer än 100% jämfört med år 1990.

Läs mer om Uppsala kommuns miljö och klimatprogram på uppsala.se


Protokollet period III (PDF, 434 KB)

Klimatprotokollets spelplan och årscykel (PDF, 92 KB)