Klimatavtal period V: 2021-2024

Klimatavtalet styr Klimatprotokollets inriktning, målsättning och medlemmars åtagande. Alla medlemmar i Klimatprotokollet skriver under avtalet som uppdateras var tredje år.

Protokollsperiod V

Klimatprotokollet arbetar i protokollsperioder om tre år. Nuvarande protokollsperiod är den femte i ordningen och löper under åren 2021-2024.

Fokus för perioden är fastställt till:

  • Att skapa gemensamma verktyg och plattformar för erfarenhetsutbyte, exempelvis inom upphandling, klimatkalkyler och uppföljning.
  • Att välkomna fler medlemmar och representation från fler branscher.
  • Att skapa mer självständiga och externt finansierade fokus- och arbetsgrupper.
  • Att öka kunskapen och förmågan för att arbeta med systeminnovation.
  • Att genomföra kommunikationsinsatser för ökat genomslag i klimatfrågan.

Ta del av klimatavtalet i sin helhet: Klimatavtal_period_V.pdf (PDF, 171 KB)

Tidigare protokollsperioder

Om du vill ta del av tidigare protokollsperioders klimatavtal kontakta processledningen på klimatprotokoll@uppsala.se.