D.2 Utmaning: Klimatneutral betong i byggnader

Antagande av utmaningen innebär att klimatpåverkan från betong ska ha minskat med 30 % utifrån basnivån*, senast 2025. Senast år 2030 ska klimatpåverkan ha minskat med 50 % utifrån basnivån, dessutom ska betongen vara klimatneutral.

*Basnivå: se villkor.

För konsulter och entreprenörer innebär utmaningen:
Konsulter och entreprenörer ska kunna erbjuda koncept/lösningar som bidrar till uppfyllande av utmaningen.

Villkor:

Basnivåer: enligt branschreferensnivåer som anges i Tabell 1 i rapporten "Klimatförbättrad betong” av Branschorganisationen Svensk Betong.

Klimatneutral betong

En produkt är klimatneutral när den totala klimatpåverkan har nettosumman noll.

Cement som används som bindemedel är ett fossilt material. Cementindustrin i Sverige arbetar med en ambition om "Noll koldioxidutsläpp under betongens livscykel till 2030". Hittills har utsläppen minskat främst genom olika åtgärder som att ersätta fossila bränslen med biobränslen och nya cementsorter med lägre klimatpåverkan. Framöver är teknikutveckling för att fånga upp och lagra koldioxid i berggrunden eller ge den avsättning i andra industrier, så kallad CCS/CCU-teknik, av yttersta vikt.

Tillsammans med Fossilfritt Sverige tog betongbranschen fram färdplan för klimatneutral betong. Vision och målsättning är att all betong i Sverige ska vara (sett ur ett livscykelperspektiv) klimatneutral år 2045 och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030.

EPD – Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration eller Environmental Product Declaration (EPD) är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. EPD är ett internationellt system.

Källa: IVL – Svenska miljöinstitutet

EPD för byggprodukter inkluderar produktionsfasen "från vagga till grind", vilket innebär utvinning och tillverkning av råvaror, transporter till produktionsanläggningen och tillverkning av produkten. Transport till platsen där betongen ska användas och miljöpåverkan på den platsen och vidare ingår inte.

Godkända EPD:er:

  • Certifierad
    - EPD enligt EN 15804 och ISO 14025
  • Självdeklarerad
    - certifierade EPD: er i kombination med ytterligare LCA modellering enligt EN 15804 för transport (A2) och kärnprocessens tillverkning (A3), där de certifierade EPD:erna skall bidra till minst 90 % av den resulterande klimatpåverkan A1- A3.
    - En EPD som tas fram med hjälp av ett EPD-verktyg (dvs moder-EPD) kan användas för att ta fram en objektspecifik miljödeklaration där variationen är begränsad till enbart produktrecept (dvs en dotter-EPD).

Medlemmar som antagit utmaningen

AIX arkitekter, Akademiska hus, Besqab, Bjerking, JM Region Öst, NCC, Ramboll, Serneke, Skanska, Tyréns,  Uppsalahem, Uppsala Kommun, Vasakronan, Veidekke, White, WSP.