B.5 Utmaning: Fossilfria och förnybara transporter vid upphandling av produkt/tjänst

Antar organisationen utmaningen ska de största utsläppen från upphandlade indirekta transporter vid köp av produkt eller tjänst identifieras samt en plan antas för att minska dessa senast 2020. Senast 2030 ska de identifierade transporterna vara fossilfria och förnybara.

Villkor

Utmaningen omfattar transporter av upphandlade produkter och tjänster, inklusive servicetjänster. I utmaningen avses första ledets leverantörskedja.

Med fossilfritt menas att själva bränslet ska vara fossilfritt och förnybart. Definitionen av fossilfritt och förnybart bränsle utgår från kommunens klimatmål och innefattar: E85 (etanol 85 % och en del fossil bensin), ED95, biogas (även om den innehåller en del naturgas), HVO 100 % utan palmolja, vätgas samt el om den är förnybar, eller andra bränslen gjorda på förnybar råvara. Risken för att det förekommit fossila bränslen vid produktionen av det förnybara bränslet bortses. Om fordongasen inte innehåller 100 % biogas, bör den del som är naturgas kompenseras genom användning av "grön biogas".

Det kan vara svårt att få fossilfritt i transporttjänster som delas med många andra köpare inom närmsta åren. Ett alternativ till helt fossilfritt är då att upphandla produkten, tjänsten eller entreprenaden "klimatneutralt". Med det menas att den andelen av leverantörens transportarbete som organisationen köper ska köras på fossilfria bränslen. Det kan liknas vid att köpa "grön el".