Nyhet

Kartläggning av Uppsalas förutsättningar för mer cirkulära byggmaterial färdigställd

Publicerad: 13 september 2021 Senast uppdaterad: 13 september 2021

För att fortsätta minska klimatutsläppen från byggnation tog medlemmar i Klimatprotokollets Fokusgrupp Byggmaterialval initiativ till projektet Återbruk Byggmaterial Uppsala. Den inledande kartläggningen av Uppsalas förutsättningar för att skapa en marknad för återbruk blev klar i våras. Slutsatsen visar på goda möjligheter framåt.

För att återbruka byggmaterial i stor skala och samtidigt bevara materialets funktion och ekonomiska värde, underlättar en marknadsplats där material tillgängliggörs för många aktörer. På uppdrag av Klimatprotokollets Fokusgrupp Byggmaterialval gjordes nyligen en kartläggning av förutsättningar för att skapa just detta lokalt i Uppsala. Totalt var nio medlemmar med och finansierade studien.

Slutsatserna visar på att det finns en stor vilja i Uppsala att arbeta med återbruk av byggmaterial. Vidare ger Uppsalapaketet och utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna tillsammans med Uppsalas höga klimatmål, goda förutsättningar för att etablera en framgångsrik lokal återbruksmarknad.

För att få på plats marknaden lyfter förstudien ut vissa krav. Exempelvis påpekas vikten av långtidslagring av material för att möta ”just in time”-principen. Att bygga upp ett stort utbud bedöms vara en viktig del, men också att kunna arbeta med förmedling av material från projekt A till projekt B utan mellanlagring.

Nästa steg

Förstudien fastställer att det finns stor potential till utsläppsminskningar om återbruket blir i industriell skala. Under hösten kommer en fördjupad utredning att genomföras för att ta ställning till hur exempelvis finansiering och upplägg av återbruk skulle kunna se ut.

Ta del av förstudien i sin helhet (PDF, 1 MB)