Nyhet

Utsläppen minskar – men inte tillräckligt fort

Publicerad: 21 juni 2023 Senast uppdaterad: 17 augusti 2023

Klimatprotokollet följer årligen upp hur det går med medlemmars utsläpp av växthusgaser och energianvändning. När 2022 års utsläppssiffor sammanställts står det klart att utsläppen minskar, men inte i den takt som krävs. Totalt minskar utsläppen med fyra procent jämfört med i fjol.

Det är ett medlemskrav i Uppsala klimatprotokoll är att årligen rapportera in sin klimatpåverkan. Medlemskansliet sammanställer och analyserar resultatet för att kunna presentera nätverkets samlade klimatutsläpp.

- Att se hur nära måluppfyllnaden vi ligger är en trovärdighetsfråga, och en styrka för Klimatprotokollet som nätverk. Att följa utsläppen som vi gör skiljer oss från många andra nätverk men det gör att vi inte kan förbise de utmaningar vi tillsammans står inför, säger Lovisa Lingfors, processledare för Uppsala klimatprotokoll och ansvarig för nätverkets klimatuppföljning. 

Resultat 2022

Under 2022 släppte Klimatprotokollets medlemmar tillsammans ut 280 tusen ton koldioxidekvivalenter. Det är en minskning med drygt 11 tusen ton jämfört med föregående år, vilket motsvarar en minskning på nästan fyra procent. För att ligga i linje med parisavtalet hade minskningen behövt vara 17 procent för 2022. Resultatet betyder att kurvan nu blir brantare till 2030, där minskningstakt behöver ligga på 20 procent per år.   

Utsläpp från energianvändning och transporter minskar mest

Trots att medlemmars energianvändning ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare minskar utsläppen från kategorin med nästan en tiondel jämfört med 2021. Det beror på att mängden fossilt som används i energiproduktionen minskat. Mängden egenproducerad el ökar också och utgör nu knappt 5 procent av medlemmarnas totala elanvändning.  Bland annat har den installerade effekten solel ökat med ca 50 procent jämfört med i fjol.

En minskning syns också i utsläppen från lastbilar och bussar, vilket främst beror på en ökad användning av förnybara drivmedel. De drivmedel som medlemmar tankar i egna lastbilar och bussar uppgår nu till 90 procent förnybart.

En post där utsläppen går upp är från resor. Ökningen kommer från fler utrikes flygresor och utsläppen är nu åter på den nivån som var innan pandemin.

Scope 3 går om scope 2

Rapportering sker enligt GHG-protokollet, i så kallade scope. För första gången går scope 3 (indirekta utsläpp), om scope 2 (utsläpp från nätburen energi) som största utsläppsscope.

- Att scope 3 går om är ett resultat av att medlemmar blivit bättre på att kartlägga och identifiera sina utsläpp i hela värdekejdan. Det är positivt, även om det fortfarande finns mycket utsläpp som ännu inte är kartlagda, säger Lovisa.

Positivt i sammanställningen är att utsläppen i scope 1 och scope 2, det vill säga de utsläpp som vi har mest rådighet över och som ofta sker i lokalt i Uppsala, minskar med hela 14 procent jämfört med föregående år. Utsläppen som ökar är alltså främst de utsläpp vi orsakar någon annanstans.

- Att utsläppen som sker lokalt i Uppsala minskar förhållandevis mycket visar på att vi kan nå de utsläppsminskningar som krävs, och att det görs inom vissa delar av verksamheten. Samtidigt visar den långsammare takten i scope 3 att vi behöver växla upp takten ordentligt för att få ner utsläppen från exempelvis vår konsumtion och leverantörer, avslutar Lovisa.