Nyhet

Klimatutsläppen 2021

Publicerad: 24 maj 2022 Senast uppdaterad: 24 maj 2022

De gemensamma utsläppen för Klimatprotokollets medlemmar under 2021 är nu sammanställda. Totalt ökar utsläppen med sex procent jämfört med 2020 års värden. Utsläppen ökar inom energiområdet, transporter och indirekta utsläpp medan utsläppen för resor fortsätter minska. De ökade utsläppen 2021 innebär att målet att minska utsläppen med 14 procent årligen skrivs upp till 17 procent för att fortsatt vara i linje med Parisavtalet.

Utsläppen 2020–2021

Skärmbild 2022-05-24 132801.png

I klimatprotokollets beräkningar jämförs 2021 års utsläpp med föregående år. 2020 var utsläppen 208 tusen ton koldioxidekvivalenter. År 2021 steg växthustutsläppen till 221 tusen ton koldioxidekvivalenter, vilket är en ökning med 13 tusen ton koldioxidekvivalenter. Därmed ökade klimatprotokollets utsläpp med ca 6 procent 2021 jämfört med basåret 2020.

Tillsammans släppte klimatprotokollets medlemmar ut drygt 42 tusen ton koldioxidekvivalenter mer än vad som krävs för att vara i linje med Parisavtalet. 

I utsläppssammanställningen ingår alla medlemmar.

Utsläpp per mätområde

Skärmbild 2022-05-24 132833.png

 

Om utsläppen delas upp per mätområde syns en ökning inom energi, transport och övriga indirekta insläpp medan utsläppen inom långväga resor fortsätter att minska. Sammanställningen visar medlemmarnas gemensamma utsläpp, men för medlemmarna enskilt finns stora variationer med både ökade och minskade utsläpp inom de olika områdena.

Den största ökningen sker inom övriga indirekta utsläpp vilka främst beror på ökad produktion hos medlemmar. Detta har ökat utsläppen för bland annat inköp och transporter av insatsvaror.

De ökade utsläppen inom transport beror på ökad användning av drivmedel för tunga lastbilar och bussar, samt ett minskat användande av förnybara drivmedel för dessa fordon. Däremot har användandet av förnybara drivmedel ökat för lätta lastbilar.

Inom energi ökar utsläppen marginellt vilket främst beror på ökad förbrukning av ånga. Den totala energianvändningen har minskat något även om utsläppen ökat. Mängden egenproducerad energi ökar långsamt och utgör nu cirka 2 procent av den totala energianvändningen.

Utsläppen från resor fortsätter att minska. Det härstammar från en generell minskning i tjänsteresor både inrikes och utrikes, samt att användandet av förnybara bränslen har ökat till att nu utgöra majoriteten av bränslet som används i personbilar. 

Den totala utsläppsökningen på 6 procent är en sammanslagning av alla medlemmars utsläpp oavsett ursprung.

Målsättningen

Skärmbild 2022-05-24 132907.png

Målsättningen för protokollsperiod V är att minska utsläppen i linje med Parisavtalet. Utifrån beräkningar som gjordes inför att målsättningen sattes fastställdes att utsläppen behövde minska med 14 procent årligen till och med 2030.I och med att utsläppen stiger 2021, jämfört med 2020, behöver procentsatsen skrivas upp. Framöver behöver minskningstakten vara 17 procent årligen, till och med 2030.

Därmed behöver större utsläppsminskningar ske på kortare tid, vilket motsvaras av grafens gröna kurva. En förändring i målet som protokollets medlemmar enhälligt ställde sig bakom på Rundabordsmötet 18 maj.