Utmaning 14: Klimatneutrala bygg- och anläggningsprojekt 2030

Om organisationen antar utmaningen ska alla bygg- och anläggningsprojekt vara klimatneutrala senast år 2030, och fram till dess ska projektens klimatpåverkan minskas i enlighet med Klimatfärdplan Uppsala. Som verifiering ska bygg- och anläggningsprojektens klimatpåverkan beräknas enligt beslutade beräkningsanvisningar.

Villkor:

Byggnation

Byggherrar ska för att klara utmaningen:

 • För samtliga nybyggnadsprojekt* som färdigställts under året redovisa en klimatberäkning enligt beräkningsanvisningarna och uppnå gränsvärdet för aktuellt år, se tabellen nedan. För byggnader med blandade funktioner sätts nivån för gränsvärden viktat per m2 BTA av olika funktioners area i byggnaden. 

Gränsvärden för byggnader A1-A5 (kg CO2e/m2 BTA)

Årtalen avser året för produktionsstart. Minskningstakten är 12% per år, avrundat till närmaste 5-tal, förutom för småhus där minskningstakten är 8% per år. Som baseline används Boverkets referensvärden för olika byggnadstyper**. Omfattning enligt ”utökad systemgräns”, vilket utöver nuvarande omfattning i lagen om klimatdeklaration även omfattar invändiga ytskikt, rumskomplettering samt tekniska installationer (men inte solceller).

tabell - Gränsvärden för byggnader A1-A5 (kg CO2e/m2 BTA)

Tabell: Gränsvärden för byggnader A1-A5 

Vidare ska byggherrar för att klara utmaningen:

 • För samtliga större ROT-projekt (renovering, ombyggnad, tillbyggnad)* som färdigställts under året redovisa en klimatberäkning enligt beräkningsanvisningarna.
 • För att ett projekt ska räknas som klimatneutralt måste projektets totala utsläpp balanseras med kompletterande åtgärder. Riktlinjer för detta är under utveckling. Tills vidare får åtgärder enligt LFM30**** eller NollCO2***** användas.
 • Dela med sig av erfarenheter och delta aktivt i arbetet inom fokusgrupp Klimatneutral byggnation och anläggning.

Konsulter och entreprenörer ska för att klara utmaningen:

 • Erbjuda koncept/lösningar som bidrar till uppfyllande av utmaningen.
 • Dela med sig av erfarenheter och delta aktivt i arbetet inom fokusgrupp Klimatneutral byggnation och anläggning.

Anläggning

Byggherrar ska för att klara utmaningen:

 • För samtliga större anläggningsprojekt som färdigställts under året redovisa en klimatberäkning enligt beräkningsanvisningarna och uppnå den procentuella förbättringen (jämfört med business as usual för projektet) för aktuellt år enligt tabellen nedan.

Minskningstakt i anläggningsprojekt A1-A5

% av baseline som motsvarar business as usual. Årtalen avser år för produktionsstart.

Diagram Minskningstakt i anläggningsprojekt A1-A5

Tabell: Minskningstakt i anläggningsprojekt A1-A5 

Vidare ska byggherrar för att klara utmaningen:

 • För samtliga anläggningsprojekt (även mindre) rapportera vilka av följande åtgärder som har genomförts för att minimera klimatpåverkan (minst tre):
  - Fossila bränslen i arbetsmaskiner har bytts ut mot biodrivmedel eller eldrivna arbetsmaskiner
  - Fossila bränslen i tunga transporter har bytts ut mot biodrivmedel eller eldrivna fordon
  - Klimatförbättrad asfalt
  - Klimatförbättrad betong
  - Klimatförbättrat stål
  - Optimering av masshantering/logistik
  - Återanvändning av massor
 • Balansera samtliga utsläpp med kompletterande åtgärder för att nå klimatneutralitet. Riktlinjer för detta är under utveckling.
 • Dela med sig av erfarenheter och delta aktivt i arbetet inom fokusgrupp Klimatneutral byggnation och anläggning.

Konsulter och entreprenörer ska för att klara utmaningen:

 • Erbjuda koncept/lösningar som bidrar till uppfyllande av utmaningen.
 • Dela med sig av erfarenheter och delta aktivt i arbetet inom fokusgrupp Klimatneutral byggnation och anläggning.

* I beräkningsanvisningarna framgår vilka projekt som omfattas.
** Malmqvist et.al (2023) Referensvärden för klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. Version 2. 
(3)
Med specialbostad avses bostäder som är avsedda för äldre, studenter, unga eller personer med funktionsnedsättning.
**** LFM30 (u.å.) Resultat och klimatredovisning
***** SGBC (2023) Manualer och ramverk för NollCO2

Ladda ner klimatutmaning 14 i sin helhet (tidigare D.4)  (PDF, 165 KB)

Ladda ner gränsvärden och metoden i sin helhet  (PDF, 416 KB)

OBS – tabellerna i dokumenten är inte fullt tillgänglighetsanpassade. Kontakta medlemskansliet om du behöver ta del av informationen i dokumenten på annat sätt.