Organisationen

Samarbetet inom Klimatprotokollet startade som ett led i FN:s arbete med klimatkonventionen. 2010 bjöd Uppsala kommun in lokalt verksamma företag, myndigheter och organisationer till att gemensamt anta klimatutmaningen. I dag är nätverket ett effektivt verktyg för att realisera målen i Uppsala kommuns miljö- och klimatprogram 2014-2023.

Processledning 

Styrgrupp med tjänstemän från Uppsala kommun som samordnar och leder arbetet.

Samordningsgrupp

En arbetsgrupp med cirka fem medlemmar som ger stöd till processledningen.

Klimatgrupp

En arbetsgrupp med representanter från respektive medlem som träffas minst fyra gånger per år för samverkan, utveckling och praktiskt arbete.

Rundabordsmöten

Beslutsorgan med miljö- och ledningsrepresentanter från respektive medlem som träffas två gånger per år för samverkan

Fokusgrupper

Arbetsgrupper bildas under programperioden utifrån medlemmarnas intressen och behov. Idag finns fokusgrupperna Energi, Sol, Hållbart resande, Hållbara godstransporter, Jakten på plasten, Byggmaterialval, Hållbar stadsdelsutveckling och Mat och klimat. Du kan delta i en fokusgrupp även om din organisation inte är medlem.