Temaområde: Transporter och resor

Kategorin transporter och resor omfattar egna och inköpta transporter, tjänsteresor (flyg, båt och tåg) samt resor till och från arbetet.

Utsläppen från transporter och resor har minskat med 10 250 ton under perioden, motsvarande hela 26 procent. Bakom minskningen ligger framförallt ULs övergång till förnybara drivmedel (HVO) i regiontrafiken. Även övriga medlemmar har generellt minskat sina utsläpp från transporter, genom ökad andel förnybara bränslen. Få medlemmar redovisar dock sina köpta transporter av gods och de totala utsläppen från medlemmarna bedöms vara stora. När utsläppen för transporter minskar, kvarstår utsläppen från flygresor som en stor post. Resor till och från arbetet redovisas ännu i liten utsträckning (endast en medlem).

Utsläpp av växthusgaser från transporter och resor (ton CO2e)Bild: Utsläpp av växthusgaser från transporter och resor (ton CO2e).

Fokusgrupp Hållbart resande

Fokusgruppen Hållbart resande har främst arbetat i olika projekt med lösningar för att minska utsläppen för persontransporter. Ett exempel är projektet Miljöresan, där medlemmarna WSP, Vattenfall och Uppsala universitet deltog. Deltagare som pendlade med bil erbjöds istället att resa gratis med kollektivtrafik. Ett liknande projekt var Testresenär kollektivtrafik, där över 1 200 personer åkte gratis kollektivtrafik under en månad. Hälften av testresenärerna uppgav att det kommer fortsätta åka kollektivt minst tre dagar i veckan.

Ett projekt som främjar arbetspendling på cykel är Cykelvänlig arbetsplats, en certifiering som utvecklats av Uppsala klimatprotokoll och nu drivs av Uppsala kommun. Det innebär att arbetsplatsen arbetar för att uppfylla särskilda kriterier som underlättar pendling och tjänsteresor via cykel. Totalt har 80 organisationer anmält sig till Cykelvänlig arbetsplats.

Även projektet Vintercyklisten syftar till att främja arbetspendling på cykel genom att deltagare erbjuds utrustning för att underlätta resor på vintern.

Under Uppsala klimatprotokollsdagen anordnade fokusgruppen ett seminarium om arbetspendling, där flera viktiga aktörer deltog. Gruppen har även organiserat en utbildning i nudging med fokus på hållbart resande.

Fokusgrupp Hållbara godstransporter

Fokusgruppen Hållbara godstransporter har arbetat för att minska utsläppen av växthusgaser från deltagarnas godstransporter. Detta har skett framför allt genom informationsspridning, utbyte av goda exempel och genom att inspirera varandra till att genomföra åtgärder tillsammans.

I början av perioden låg fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte när det gäller val av fordon och drivmedel. Även logistikfrågor togs upp vid träffarna. Exempelvis gjordes en utredning om möjligheterna till samordnade varutransporter mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Gruppen har även börjat undersöka möjligheterna till en omlastningscentral för godstrafik i innerstaden.

I den senare delen av perioden (2017-2018) var fokus mer inriktat på upphandling och klimatsnåla transportmedel i innerstaden. Våren 2018 deltog deltagare i fokusgruppen på ett seminarium om klimatsnåla transportmedel för gods. Träffen gav inspiration för nya samverkansformer över aktörsgränser för att snabbare skapa klimatsnåla transportmedel.