Temaområde: Produktion och cirkulär ekonomi

Tillverkning och produktion är den kategori där både energianvändning och utsläpp ökar. Energi med 10 procent och CO2e-utsläpp med 12 procent. Kategorin omfattar produktion hos framförallt Fresenius Kabi, GE Healthcare, Thermo Fischer och Uppsala Vatten och Avfall. Samtliga utom Uppsala Vatten har ökat sin energianvändning under perioden. Orsaken till de ökade utsläppen är ökade produktionsnivåer. I kategorin ingår även elanvändning för Returpappercentralen och SLU (drift av biogasanläggning), vilken har minskat.

Transporter kopplade till tillverkning och produktion ingår i kategorin Transporter och resor.

Då emissionsfaktorerna för el, värme, ånga och kyla är desamma för samtliga år (2015 års värden), följer utsläppen den ökade energianvändningen.

Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e) från tillverkning och produktion

Bild: Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e) från tillverkning och produktion, per energislag. Obs, 2015 års emissionsfaktorer för samtliga år.

Fokusgrupp Jakten på plasten

Mängden fossil plast i avfallet som energiåtervinns i Uppsala utgör 40 procent av de totala koldioxidutsläppen från avfallsförbränningen i Vattenfalls kraftvärmeverk. Detta gör arbetet med den fossila plasten till en viktig fråga och därför bildades fokusgruppen Jakten på plasten hösten 2015 på initiativ av bland annat Vattenfall. Fokusgruppen har under perioden arbetat för att minimera den fossila plastanvändningen, öka återvinningen av plast samt öka efterfrågan på återvunnen och förnybar plast.

Inom ramen för fokusgruppen drivs sedan våren 2017 projektet Klimateffektiv plastupphandling där Fresenius Kabi, Uppsala universitet, SLU, Region Uppsala, Uppsala pastorat, Uppsala kommun och Vattenfall Värme AB samarbetar. Fokus ligger på att förändra upphandlingskriterier för att på så sätt påverka leverantörerna att utöka sitt utbud av återvunnen och förnybar plast.

Trots att alla medlemmar i fokusgruppen inte är med i projektet, har projektet haft en positiv spridningseffekt på hela gruppen. Inom projektet gjordes exempelvis en inventering av plastanvändningen i deltagarnas egna verksamheter, vilket även flera andra medlemmar i fokusgruppen gjort. Plastinventeringarna har i flera fall lett till framgångsrika åtgärder.

Under Uppsala klimatprotokollsdagen anordnade Jakten på plasten ett seminarium där IKEA, Rullpack, Svensk Handel, RISE, Avfall Sverige och Ragn-Sells medverkade. Fokusgruppen har även under andra träffar haft besök av stora aktörer, däribland Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Jaken på plasten har också haft ett seminarium i Almedalen 2017.

- Det viktigaste med fokusgruppen är att vi hittar varandra. Genom samverkan när alla kommer från olika verksamheter breddas arbetet till många olika plastprodukter, säger Anna Hilding, fokusgruppsledare för Jakten på plasten.