Temaområde: Hållbar stadsutveckling

Hösten 2017 tog den tidigare fokusgruppen Hållbar stadsutveckling beslutet att dela sig i två: Hållbar stadsdelsutveckling och Byggmaterialval. Den ena gruppen arbetar med att minska klimatpåverkan från byggmaterial medan den andra gruppen arbetar med riktlinjer och ramverk vad gäller planering på systemnivå och stadsdelsområde.

Fokusgrupp Byggmaterialval

Fokusgrupp Byggmaterialval bildades under 2017 för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och samverkan när det gäller materialval inom byggsektorn. Ett viktigt fokus för gruppen har varit att hitta metoder och verktyg för att bättre kunna mäta utsläppen av växthusgaser i byggprocessen.

Att utmana varandra när det gäller att bygga i trä har varit en tydlig inriktning. I början av 2017 anordnades ett större nationellt träseminarium där ca 70 deltagare från ca 40 företag och organisationer närvarade. Presentationer hölls av NCC, Stora Enso, Träbyggnadskansliet, White, Bjerking och Skellefteå kommun. Syftet var att öka kunskapen och användningen av trä i byggnation och anläggning. Seminariet hölls i IFU-arena, som är byggd i trä. Under Uppsala klimatprotokollsdagen 2017 följde fokusgruppen upp med ett kortare seminarium om träbyggnation.

Gruppen har också gjort studiebesök hos S:t Eriks betongfabrik i Uppsala och bjudit in föreläsare från branschorganisationen Svensk betong.

Ett exempel på samarbete för att göra klimatberäkningar i byggprocessen är Brillingeprojektet mellan NCC och Uppsalahem. Projektet syftar till att kunna mäta de faktiska utsläppen av växthusgaser i samband med byggandet av flerbostadshus i Brillinge. Projektet kommer att skapa förutsättningar för att minska klimatpåverkan vid kommande byggprojekt både för beställare och utförare.

Fokusgrupp Hållbar stadsdelsutveckling

Uppsala bygger mest i hela Sverige och flera nya stadsdelar planeras. I december 2017 bildades fokusgruppen Hållbar stadsdelsutveckling för erfarenhetsutbyte och samverkan inom områdesvis stadsutveckling.

Fokusgruppen har ett brett deltagande med medlemmar från olika samhällssektorer och branscher där majoriteten består av fastighetsägare, byggaktörer och konsulter. Ett av flera fokusområden har varit att arbeta med ekosystemtjänster vilket även kan inkludera arbetet med klimatanpassning. Ett exempel på detta var samverkansprojektet EST Kvarngärdet mellan Svenska Kyrkan, Uppsalahem och Ramböll. Syftet med projektet var att kartlägga ekosystemtjänster i området, skapa långsiktiga skötselplaner där olika aktörer på Kvarngärdet samverkade för att öka ekosystemtjänsterna samt arbeta med t.ex. odlingslotter för att stärka den sociala hållbarheten.