Temaområde: Fastigheter

Utsläppen från medlemmarnas fastighetsenergi har minskat med 12 procent under perioden. Minskningen beror till största del på energieffektivisering, där energianvändningen i fastigheter minskat med cirka 56 000 MWh. Detta trots att de totala fastighetsytorna har ökat med cirka 6 procent.

Både användning av värme, kyla och el har minskat. Siffrorna är graddagskorrigerade, det vill säga korrigerade för temperaturväxlingar mellan åren.

Flertalet av protokollets medlemmar har minskat sin användning av fastighetsenergi. De stora fastighetsägarna har stor påverkan på det totala resultatet. Uppsala kommun, Region Uppsala och Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans minskat sin energianvändning med cirka 52 000 MWh.

Utsläppen har också minskat på grund av att fler medlemmar köper grön (koldioxidneutral) fjärrvärme från Vattenfall. 30 procent av utsläppsminskningen kan förklaras av övergång till grön fjärrvärme.

Fastighetsenergi

Bild: Utsläpp av växthusgaser från energianvändning i fastigheter 2015-2017 (ton CO2e). Graddagskorrigerade värden. Fasta emissionsfaktorer (2015 års värden).

Fastighetsenergi

Bild: Energianvändning i fastigheter 2015-2017 (MWh). Graddagskorrigerade värden.

Fokusgrupp Energi

Fokusgruppen Energi har under perioden arbetat för att reducera koldioxidutsläppen genom minskad energianvändning, driva utvecklingen mot förnyelsebara energislag samt minska medlemmars effektbehov. Det övergripande målet för gruppen har varit att inspirera varandra till att genomföra åtgärder för energieffektivisering som annars inte skulle blivit av. Fokus har legat på kunskaps- och erfarenhetsutbyte, men också på att hitta varandra och inspirera till samarbete över aktör- och systemgränser.

Under perioden har fokusgruppen strävat efter att initiera flera projekt mellan medlemmar. Ett exempel var projektet Energistafetten, där Fresenius Kabi, Uppsalahem och Akademiska hus genomförde energirådgivning via besök hos varandra med fokus på ventilation. Gruppen har under perioden också anordnat ett ventilationsseminarium och en gemensam utbildning för drifttekniker. Under 2016 låg mycket av gruppens fokus på energikartläggningar i och med ny lag. Ett flertal presentationer och diskussioner hölls rörande detta.

Sammanfattningsvis har gruppen under perioden bidragit till att energi har sparats genom erfarenhetsutbyte samtidigt som omvärldsbevakningen har blivit bättre. Även de samarbeten över systemgränser som satts igång är en framgångsfaktor av vikt för fokusgruppen. Exempelvis har ett projekt inletts för att införa en effektmarknad för el i Uppsala och kartläggning av spillvärme.  

Fokusgrupp Sol

Fokusgrupp Sol har under perioden haft fokus på att inspirera varandra för att uppnå en ökad mängd installerad solel. Intresset för solel är stort och Uppsala ligger i topp vad gäller solelsatsning i Sverige. Fokusgruppen bidrar till denna utveckling och den snabba installationstakten innebär att kunskaps- och erfarenhetsutbyten är av största vikt.

Fokusgruppen har under perioden besökt flera verksamheter för att ta del av olika installationer och tekniker. Bland annat har besök gjorts hos Uppsalahem där man tittat på solceller i Frodeparken och på SLU för att diskutera aktuell forskning. Fokusgruppen har också besökt Tiundaskolans solelanläggning för att ta del av information kring energilagring och miljövänliga batterier bestående av bland annat saltvatten och bomull.

Trots att engagemanget runt solel är stort, finns fortfarande viss osäkerhet kring ekonomiska incitament och vilka juridiska regelverk som gäller framöver. Därför är det värdefullt att föra diskussioner, inspirera varandra och dela erfarenheter.