Klimatbokslut

Klimatprotokollet arbetar i protokollsperioder om tre år. När en period avslutas, sammanställs resultaten från perioden i ett klimatbokslut. Klimatbokslutet 2015-2018 är det senast sammanställda. Nuvarande protokollsperiod avslutas våren 2021. 

Läs hela bokslutet 2015-2018 i pdf-format (PDF, 1 MB)

Läs fördjupad statistik för perioden i pdf-format (PDF, 489 KB)

Sammanfattning

Klimatprotokollets medlemmar minskade de gemensamma utsläppen av växthusgaser med 10 procent under 2015-2017. Resultatet var en fördubbling av målet om 5 procent. Även målet att minska energianvändningen med 2,7 procent uppnåddes och resultatet blev 3,5 procent. Detta trots att medlemmarnas omsättning ökat. Minskningen berodde främst på åtgärder inom fastigheter och transporter.

Fastigheter

Utsläppen från fastigheter har minskat med 12 procent. Minskningen beror till största del på energieffektivisering, men även på övergång till grön fjärrvärme.

Transporter och resor

Utsläppen från transporter och resor har minskat med 26 procent. Minskningen beror framförallt på övergång till förnybara drivmedel hos UL.

Produktion och cirkulär ekonomi

Utsläppen från tillverkning och produktion har ökat med 12 procent på grund av ökad produktion. Arbetet med att minska användningen av fossil plast har gått framåt.

Hållbar stadsutveckling

Inom temat har fokus legat på stadsdelsutveckling och klimatpåverkan från byggmaterial.

Vattenfalls värmeproduktion

Utsläppen från Vattenfalls värmeproduktion är av stor betydelse för medlemmarnas totala utsläpp. Målet till år 2020 är att fasa ut användningen av torv och därmed halvera utsläppen av växthusgaser jämfört med 2015. Planeringen för utfasning har fortskridit under perioden och går enligt plan.

Indirekta utsläpp

Klimatprotokollet har också som mål att utveckla förmågan att redovisa fler indirekta utsläpp samt att målsätta fler från 2018. Fokus under perioden har framför allt legat på att kunna mäta indirekta klimatutsläpp från plast och byggmaterial.