Hållbart resande

Fokusgrupp Hållbart resande arbetar främst i olika projekt med lösningar för att minska utsläppen från persontransporter. Mötena samlar sedan ihop fokusgruppen och uppdaterar deltagarna om de olika projekten.

Ett av gruppens mest framgångsrika projekt är certifieringen Cykelvänlig arbetsplats, som innebär att arbetsplatsen arbetar för att uppfylla särskilda kriterier som underlättar pendling och tjänsteresor med cykel. Ett annat exempel på projekt som drivits är Miljöresan, där deltagare som pendlade med bil istället erbjöds att resa gratis med kollektivtrafik.

Arbetet framöver kommer ha en tydlig koppling till Klimatprotokollets klimatutmaningar. Bland annat ska en gemensam resvaneundersökning tas fram för tjänsteresor, arbetspendling och kundresor.

Deltagare i fokusgruppen

Energikontoret Mälardalen
Fresenius Kabi
HP Solartech
Jordens Vänner
Klimataktion
Nobina
Ramböll
Region Uppsala
SLU
Svenska Kyrkan
UL
Uppsala Cykelförening
Uppsala kommun
Uppsala parkering
Uppsala universitet
Uppsalahem AB
Vattenfall

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Ingrid Lembke von Schéele (Uppsala kommun)
018-727 43 73
ingrid.von-scheele@uppsala.se

Gunilla Englund (Uppsala kommun)
018-727 86 49
gunilla.englund@uppsala.se