Fokusgrupp Hållbara godstransporter

Fokusgrupp Hållbara godstransporter arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser från medlemmarnas transporter av gods. Detta sker genom informationsspridning, utbyte av goda exempel och genom att inspirera varandra till att genomföra åtgärder tillsammans.

Exempelvis arbetar gruppen med kunskaps- och erfarenhetsutbyte när det gäller val av fordon och drivmedel samt frågor kopplat till elektrifiering och infrastruktur. Även frågor kopplat till samlastning och varulogistik samt upphandlingsriktlinjer lyfts regelbundet i gruppen.   

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information.

Fokusgruppsledare

Felix Ek (BioDriv Öst)
felix.ek@biodrivost.se

Martin Ahrne (BioDriv Öst)
martin.ahrne@biodrivost.se

Martina Hedström (Uppsala kommun)
martina.hedstrom@uppsala.se

Engagemang i Fokusgruppen

I fokusgruppen medverkar Best Transport, BioDriv Öst, Björkmans transporter, Galderma, H2flowcell, Länsstyrelsen Uppsala län, Martin och Servera, MLT, Ramboll, Region Uppsala, S:t Eriks, SLU, Sveriges Åkeriföretag, Thermo Fisher, Uppsala kommun, Uppsala Vatten & Avfall, WSP.