Hållbara godstransporter

Fokusgrupp Hållbara godstransporter arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser från medlemmarnas transporter av gods. Detta sker genom informationsspridning, utbyte av goda exempel och genom att inspirera varandra till att genomföra åtgärder tillsammans.

Tidigare har gruppen framför allt fokuserat på kunskaps- och erfarenhetsutbyte när det gäller val av fordon och drivmedel samt logistikfrågor. Under 2020 har gruppen skapat flera nya arbetsgrupper som arbetar riktat mot frågor kopplat till specifika teman:

• Upphandlingsriktlinjer och uppföljning
• Logistikcenter/Samlastningscentraler
• Elektrifiering av arbetsmaskiner

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen. Ta kontakt med processledningen för mer information.

Fokusgruppsledare

Martin Ahrne (Biogas Öst)
martin.ahrne@biogasost.se

Felix Ek (Biogas Öst)
felix.ek@biogasost.se

Martina Hedström (Uppsala kommun)
martina.hedstrom@uppsala.se