Hållbara godstransporter

Fokusgrupp Hållbara godstransporter arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser från medlemmarnas transporter av gods. Detta sker genom informationsspridning, utbyte av goda exempel och genom att inspirera varandra till att genomföra åtgärder tillsammans.

Tidigare har gruppen framför allt fokuserat på kunskaps- och erfarenhetsutbyte när det gäller val av fordon och drivmedel samt logistikfrågor. Gruppen har också arbetat med upphandlingsfrågor kopplade till godstransporter.

Nyligen träffades fokusgruppen i samband med ett seminarium om klimatsnåla transportmedel i innerstaden. Träffen gav inspiration för nya samverkansformer över aktörsgränser för att snabbare utveckla transportmedel för gods med lägre klimatpåverkan.

Deltagare i fokusgruppen

Biogas Öst
Energikontoret Mälardalen
Fresenius Kabi
Jordens Vänner
MLT
NCC
Ragn-Sells
Region Uppsala
Skandia Fastigheter
SLU
Uppsala kommun
Uppsala universitet
Uppsalahem AB
Vasakronan
Vattenfall
WSP

Länk medlemmar

Även organisationer utöver klimatprotokollets medlemmar är välkomna att delta i fokusgruppen och dess arbete, ta i så fall kontakt med klimatprotokollet för mer information.

Fokusgruppsledare

Martin Ahrne (Biogas Öst)
073-641 81 57
martin.ahrne@biogasost.se

Elin Skogens (Uppsala kommun)
018-727 43 71
Elin.Skogens@uppsala.se