Nyhet

Utmaningar för att nå lägre

Publicerad: 12 april 2018 Senast uppdaterad: 12 april 2018

För att bli fossilfria år 2030 och klimatpositiva år 2050 ska Klimatprotokollets medlemmar anta olika utmaningar. På så vis utmanar medlemmarna varandra och andra på att växla upp arbetet med att minska klimatpåverkan.

Arbetet med utmaningarna inleddes under hösten 2017 och under Rundabordsmötet i oktober diskuterade medlemsrepresentanter utmaningarna för första gången. Sedan dess har Klimatprotokollets fokusgrupper bearbetat utmaningarna inom respektive område och i februari 2018 presenterade fokusgruppsledarna utmaningarna för Klimatgruppen. Efter återkoppling justerades utmaningarna ännu en gång innan de åter presenterades på Rundabordsmötet i mars.

Utmaningarna är uppdelade i olika områden. Det första området är energi, där medlemmarna ska utmana varandra på exempelvis energieffektivisering och solelproduktion. Nästa område är godstransporter och arbetsmaskiner, där utmaningarna är kopplade till såväl egna lastbilar som upphandlade arbeten med arbetsmaskiner.

Presentation av utmaningar.

Bildtext: Utmaningarna diskuteras under Rundabordsmötet i mars. Moderatorerna Björn Sigurdson (Uppsala kommun) och Maria Säfström (Ihus) från Samordningsgruppen leder diskussionen.

Det tredje området behandlar persontransporter. Här ska medlemmarna exempelvis anta utmaningar som rör tjänsteresor och arbetspendling. Nästa område är byggnation och anläggning. Där rör utmaningarna bland annat ökad träbyggnation och minskad klimatpåverkan från betong. Det sista området är övriga indirekta utsläpp, vilket innebär utmaningar kopplade till exempelvis minskad klimatpåverkan från plast och fossilfria kapitalplaceringar.

Till grund för utformningen av materialet ligger Fossilfritt Sveriges utmaningar.