Nyhet

Tema: Klimatgruppen

Publicerad: 21 februari 2018 Senast uppdaterad: 21 februari 2018

Klimatgruppen är en arbetsgrupp inom Klimatprotokollet där klimatansvariga från respektive medlem träffas för samverkan, utveckling och praktiskt arbete. 15 februari hölls årets första möte där Uppsalahem stod som värdar.

Bildtext: workshop under senaste klimatgruppsmötet

Minst fyra gånger per år träffas Klimatgruppen. Klimatgruppens uppgifter är att samordna samarbetet och att säkerställa att Klimatprotokollet har ett trovärdigt klimatarbete. Varje möte behandlar ett utvalt tema. Indirekta utsläpp och klimatkompensation är exempel på teman under 2017. I Klimatgruppen har varje medlem en representant.

Medlemmar i Klimatprotokollet kan ställa upp som värd för ett klimatgruppsmöte. Att vara värd ger möjlighet att sprida ökad kunskap om organisationens klimatarbete eller lyfta goda exempel.

Senaste träffen
Årets första klimatgruppsmöte ägde rum 15 februari med Uppsalahem som värdar. Inledningsvis presenterade Anna Rehnberg och Anna Freihof projektet Klimaträtt som syftade till att ta reda på om Uppsalahem kan inspirera sina kunder att minska sin klimatpåverkan utan att de upplever uppoffringar och merkostnader. 

Uppsalahem presenterar Klimaträtt
Bildtext: Anna Rehnberg och Anna Freiholtz från Uppsalahem presenterar.

I projektet fick boende i ett hyreshus i Uppsala testa hur mycket de kunde sänka sina vardagliga koldioxidutsläpp genom klimatsmarta lösningar, kunskap och inspiration. Slutsatsen av projektet är att klimatsmart boende och medvetna val spelar roll. Totalt genererade projektet en minskning av utsläppen bland deltagarna med 31%. Uppsalahem arbetar nu med att ta projektet vidare. Här kan du läsa mer om projektet Klimaträtt.

Utmaningar
Fokus för detta klimatgruppsmöte var de utmaningar som medlemmarna i Klimatprotokollet ska anta för att bli fossilfria år 2030 och klimatpositiva år 2050. Fokusgrupperna i Klimatprotokollet har under januari bearbetat och formulerat utmaningar som rör deras respektive område. Under mötet presenterade fokusgruppsledarna resultatet för Klimatgruppen.

Presentation utmaningar godstransporter
Bildtext: Fokusgruppsledare för Hållbara godstransporter, Elin Skogens från Uppsala kommun och Martin Ahrne från Biogas Öst, presenterar.

Utmaningarna spänner över ett brett spektrum. Fokusgruppsledarna för gruppen Hållbara godstransporter redogjorde exempelvis för utmaningar rörande egna lastbilar och upphandlade arbetsmaskiner, medan utmaningarna kopplade till energiområdet behandlade energieffektivisering, effekttoppar och spillvärme. Sammanfattningsvis finns utmaningar på områdena energi, solceller, godstransporter, arbetsmaskiner, persontransporter, ekosystemstjänster, byggnation, plast, mat, kapitalplaceringar samt övriga indirekta utsläppsområden.

Utmaningarna är nu under bearbetning efter återkoppling från Klimatgruppen och slutversionen kommer att skickas vidare till Rundabordsmötet i mars.