C.5 Utmaning: Underlätta för besökare och kunder att resa fossilfritt och förnybart

Om organisationen antar utmaningen ska minst en åtgärd vidtas som underlättar för besökare och kunder att resa fossilfritt och förnybart till verksamheten senast 2020. Senast 2023 ska minst tre åtgärder vidtas.

Villkor

Utmaningen avser en åtgärd till 2020 och totalt tre åtgärder till 2023. Åtgärder är exempelvis att frigöra ytor för mer cykelparkeringar eller informera kunder och besökare i förväg hur de reser fossilfritt och förnybart exempelvis genom kollektivtrafiken. Lokal- och fjärrtåg använder grön el. UL:s busstrafik ska vara fossilfri och förnybar 2020. För att avgöra vilka åtgärder som är relevanta för respektive organisation kan med fördel en resvaneundersökning tas fram. Inom Klimatprotokollet kommer fokusgruppen Hållbart resande att erbjuda stöd till resvaneundersökningar.

Med fossilfritt menas att själva bränslet ska vara fossilfritt och förnybart. Definitionen av fossilfritt och förnybart bränsle utgår från kommunens klimatmål och innefattar: E85, biogas, HVO 100 %, vätgas samt el om den är förnybar. Andra förnybara bränslen är tänkbara.