Villkor

A.2 Utmaning: Bra miljöval el

Utmaningen avser köpt tillförd el. Det vill säga den el som köps in utöver eventuell egen producerad el. Det senare kan vara exempelvis eget/egna vindkraftverk eller andelar i vindkraftverk, eller solceller eller dylikt.

Bra miljöval el är en miljöcertifierad produkt som Naturskyddsföreningen ansvarar för. Elen kommer endast från förnybara källor som exempelvis vindkraft, vattenkraft, bioenergi och solkraft. För att bli märkt med Bra miljöval el, måste elproduktionen förutom att vara förnybar också ta hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. En del av kostnaden för Bra miljöval el avsätts till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan. Bra miljöval el ger en högre miljöstyrande påverkan, än enbart ursprungsmärkt förnybar el.
Källa: Naturskyddsföreningen

Förnybar el
El som köps genom en elhandlare är förnybar om den är ursprungsmärkt eller produktspecificierad som förnybar.

Förnybar energi
Förnybar energi kommer från förnyelsebara energikällor där naturresurserna inte är ändliga utan snabbt kan återbildas genom naturliga processer. Vattenkraft, vindkraft, solenergi och biomassa är exempel på källor.

Fossila energikällor
Energin kommer från fossila energikällor som fossil olja, fossil kol och fossil gas (naturgas) och fossil plast i avfall. Torv intar en mellanställning mellan fossilt och förnybart. Vad gäller klimatpåverkan räknas torv inte som förnybart.