Villkor A.1

A.1 Utmaning: Koldioxidneutral eller förnybar fjärrvärme och fjärrkyla

Vattenfall värme Uppsala erbjuder produkten Koldioxidneutral fjärrvärme och Koldioxidneutral fjärrkyla till sina kunder i staden. Det innebär att kundens andel av de fossila utsläppen från verket kompenseras fysiskt genom att mer biobränsle blandas in i torvpannan, motsvarande kundens fjärrvärme eller fjärrkyla i MWh.

Vattenfall värme Uppsala har idag (2018) klimatpåverkande utsläpp från torv och från avfallsförbränning då avfallet idag består av upp till 40 % fossil plast. Vattenfall investerar i ett nytt biobränsleverk som ska ersätta det torveldade verket. Vattenfall avser att sluta använda torvverket före 2020 och det nya verket ska vara klart 2021. En ny modell för klimatkompensation efter det att torvpannan är avvecklad är under utarbetande. Bioolja ersätter olja sedan 2018. Dock finns fossil olja kvar som reserv för krissituationer. Fossil plast i avfallet återstår. Vattenfall har som mål att vara klimatneutrala från 2030. Därför är klimatutmaningen satt tidigare, till senast 2023.

Fjärrvärme finns även i de mindre orterna Storvreta (Vattenfall) och Vänge, Bälinge, Björklinge, Vattholma och Gåvsta (Bionär Närvärme AB). Värmen kommer från biobränslepannor.

Förnybar energi

Förnybar energi kommer från förnyelsebara energikällor där naturresurserna inte är ändliga utan snabbt kan återbildas genom naturliga processer. Vattenkraft, vindkraft, solenergi och biomassa är exempel på källor.

Fossila energikällor

Energin kommer från fossila energikällor som fossil olja, fossil kol och fossil gas (naturgas) och fossil plast i avfall. Torv intar en mellanställning mellan fossilt och förnybart. Vad gäller klimatpåverkan räknas torv inte som förnybart.