Villkor

D.2 Utmaning: Klimatneutral betong i byggnader

Basnivå: Betong för bjälklag inomhus klimatförbättrad: 305 kg cement/m3, 0,63 vct 218 kgCO2/m3.

Till grund ligger rapporten "Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong" av Branschorganisationen Svensk Betong. 

Värden är från 2017.

Klimatneutral betong
En produkt är klimatneutral när den totala klimatpåverkan har nettosumman noll.

Cement som används som bindemedel är ett fossilt material. Cementindustrin i Sverige arbetar med en ambition om "Noll koldioxidutsläpp under betongens livscykel till 2030". Hittills har utsläppen minskat främst genom olika åtgärder som att ersätta fossila bränslen med biobränslen och nya cementsorter med lägre klimatpåverkan. Framöver är teknikutveckling för att fånga upp och lagra koldioxid i berggrunden eller ge den avsättning i andra industrier, så kallad CCS/CCR-teknik, av yttersta vikt.

Tillsammans med Fossilfritt Sverige tog betongbranschen fram färdplan för klimatneutral betong. Vision och målsättning är att all betong i Sverige ska vara (sett ur ett livscykelperspektiv) klimatneutral år 2045 och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030.

EPD – Miljövarudeklaration
En miljövarudeklaration eller Environmental Product Declaration (EPD) är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. EPD är ett internationellt system.
Källa: IVL – Svenska miljöinstitutet

EPD för byggprodukter inkluderar produktionsfasen "från vagga till grind", vilket innebär utvinning och tillverkning av råvaror, transporter till produktionsanläggningen och tillverkning av produkten. Transport till platsen där betongen ska användas och miljöpåverkan på den platsen och vidare ingår inte. Transporten kan ingå i utmaningen B2, B4 eller B5.