Nya resvanor sänker koldioxidutsläppet

Inom Uppsala klimatprotokoll har projektet Spjutspetsar Mobility Management rullat mellan 2014 och 2015. Medlemsorganisationerna har arbetat tillsammans för att få fler att välja kollektivtrafik, cykel och promenader istället för bil.

Slutresultaten visar att projektet bidragit till närmare 350 ton minskade koldioxidutsläpp och minskad energianvändning med 1GWh.

Karin Edenius, UL, och Teresa Uggla Kerrou på cykel med en buss i förgrunden

Dynamiskt samarbete. Karin Edenius, UL, och Teresa Uggla Kerrou, Uppsala kommun var båda aktiva inom projektet Spjutspetsar Mobility Management och gläds åt att allt fler får upp ögonen för hållbara färdsätt. Foto: Stewen Quigley

Uppsala kommun är en av Europas snabbast växande regioner. Redan år 2030 beräknas antalet personer som bor och verkar här ha ökat med 50 000-75 000. Den beräknade befolkningstillväxten innebär en ökad belastning på transportinfrastrukturen.

För att minska resandets klimatpåverkan är målsättningen att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska bli det naturliga valet för alla resor. Under 2014-2015 har 15 medlemsorganisationer inom Uppsala klimatprotokoll genomfört konkreta insatser för att få fler medarbetare att välja hållbara färdsätt. Både i tjänsten och till och från arbetet. Satsningen har bland annat finansierats med hjälp av medel från Energimyndigheten.

Resa kollektivt

Medlemsorganisationerna har bland annat identifierat vad som skulle kunna få medarbetarna att resa mer kollektivt. Med en resvaneundersökning bland 3 000 personer som grund rullade man bland annat i gång delprojektet Testresenären med UL i spetsen. Satsningen gick ut på att erbjuda de deltagande organisationernas anställda, som vanligtvis väljer bilen, en kostnadsfri 30-dagarsbiljett för resor med all UL:s kollektivtrafik i hela länet. Omkring 200 personer nappade.
– En av de viktigaste delarna för att förändra beteenden och resvanor är just möjlighet att prova på. Har man väl testat och märkt att det fungerar mycket bättre än man kanske trott, så är det enkelt att fortsätta, säger Karin Edenius, projektledare, Kollektivtrafikförvaltningen UL.
Drygt 80 procent av testresenärerna upplevde att det fungerade bra att resa med kollektivtrafiken. 85 procent av dem planerar att fortsätta att resa kollektivt genom att ladda sitt kort efter testperioden.
– Ett annat delprojekt har fokuserat på informationsinsatser för att öka det kollektiva resandet i tjänsten. Deltagarna har fått välja bland olika aktiviteter som till exempel stöd vid införande av resepolicy, reseinformation på sitt intranät, företagskort med efterfakturering och reseplanerare på den egna hemsidan, säger Karin Edenius.

Cykelvänliga arbetsplatser

För att främja cyklandet deltog ett tiotal av organisationerna i ett delprojekt som syftade till att arbeta fram kriterier för vad som är en cykelvänlig arbetsplats. Kriterierna bygger bland annat på svaren från resvaneundersökningen som nämnts ovan. Kriterierna är indelade i fysisk miljö, utrustning, styrning, kommunikation samt beteendepåverkan som bedöms med en till fem stjärnor. Förutom Uppsala kommun som ledde projektet deltog Aspholmen Fastigheter AB, Energikontoret Mälardalen AB, Friskis & Svettis, Ramböll AB, Uppsala kommun (Teknik & service), Uppsala universitet, Uppsalahem AB, Vasakronan AB och Vattenfall Värme Uppsala AB.

Under våren 2015 testades kriterier för första gången i organisationerna, som därmed blev Uppsalas första cykelvänliga arbetsplatser. Dessa fick ta emot emot diplom som en kvalitetsstämpel på sin organisations samhälls- och medarbetaransvar på klimatprotokollets rundabordsmöte vid starten av period III.

Fler cykelresor

Ett av de mindre delprojekten inom ramen för Spjutspetsar Mobility Management var Hojometern som syftade till att uppmuntra medarbetare att byta ut andra färdsätt mot cykel under april.

Vasakronan, Uppsala universitet och Vattenfall Värme Uppsala AB deltog med närmare 100 medarbetare som fick registrera alla resor via en sportapp.
– Hojometern resulterade i att deltagarna ökade andelen cykelresor till och från arbetet med 20 procent, från 66 procent till 86 procent. 67 procent är intresserade av att delta i liknande aktiviteter framöver och utvärderingen visar att alla som deltog är mycket nöjda eller nöjda med aktiviteten, säger Teresa Uggla Kerrou, projektledare enheten för trafik & samhälle, Uppsala kommun och projektledare för Spjutspetsar Mobility Management inom Uppsala klimatprotokoll.

Positivt resultat

Projektet utvärderades och avslutades i juli 2015. Testresenärsaktiviteten följdes upp ytterligare en gång i september för att även klargöra hur resvanorna förändrats över tid. I utvärderingen av Cykelvänliga arbetsplatser uppgav samtliga deltagare att de aktivt kommer att arbeta med cykelförbättrande åtgärder under 2015 och 2016 för att delta i nästa diplomeringsomgång i september 2016. Vid diplomeringen 2016 är målet att även fler medlemmar i Klimatprotokollet och andra arbetsgivare ska delta.

Det slutgiltiga resultatet visar som sagt att de fyra delprojekten har bidragit till en minskning av koldioxidutsläppen med nästan 350 ton/år och minskat energianvändningen med 1GWh/år genom organisationernas engagemang och medarbetarnas förändrade resvanor. Målet var att koldioxidutsläppen skulle minska med 100 ton och energianvändningen minska med 40 000 kWh.

Trots att projektet Spjutspetsar mobility management är avslutat så kommer flera av delprojekten rulla vidare, tillsammans med ett antal nya, i fokusgrupp Hållbart resande under den tredje perioden av klimatprotokollet.