Från motstånd till stolthet

Att bryta vanor och tänka nytt är nödvändigt när ett byggföretag förändrar sin avfallshantering. Under projektnamnet UltraRentBygge har NCC tillsammans med Ragn-Sells bytt ut sina traditionella avfallscontainrar och förvandlat en stor del av det traditionella byggskräpet till återvinningsbart resursmaterial. 

Hans Lindberg, Ragn-Sells, och Niklas Malmström, NCC källsorterar

Hans Lindberg, Ragn-Sells, och Niklas Malmfors, NCC, har genomfört ett lyckat förändringsarbete på Västra Orgeln på Portalgatan 80 i Uppsala. Foto: Stewen Quigley

Under ett husbygge är byggarbetsplatsen ett nav för flera olika hantverksgrupper som gjuter, målar, murar, snickrar, isolerar och drar in el. För varje arbetsinsats tillkommer olika förpackningar som slängs. Genom åren har kraven på miljöhänsyn ökat och metoderna att ta hand om avfallet på en byggarbetsplats utvecklats. Enligt EU:s återvinningsmål för byggavfall ska återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning, exklusive energiåtervinning, av icke farligt bygg- och rivningsavfall öka till minst 70 vikts procent före år 2020. NCC här i Uppsala är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som går i bräschen. Tillsammans med Ragn-Sells, som samlar in, behandlar och återvinner restprodukter och avfall från näringsliv och hushåll, har man utvecklat konceptet UltraRentBygge.
– Vi utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar och vill bidra till en minskad miljöpåverkan. Med hjälp av Ragn-Sells kunskap om kretsloppstänkande har vi ändrat våra arbetsrutiner, säger Niklas Malmfors, Affärschef NCC.

Både Ragn-Sells och NCC är medlemmar i Uppsala klimatprotokoll vilket underlättade kontakten och samarbetet.
– Vi hade redan träffat på varandra i olika fokusgrupper inom Klimatprotokollet och fick snabbt till en dynamisk projektgrupp för att få fram idéer med sikte på högre miljöeffekt, säger Hans Lindberg, avdelningschef, Ragn-Sells.

Hela kedjan

Nästa steg i projektet UltraRentBygge var att välja ut ett av NCC:s nyproduktionsprojekt att följa från start till mål.
– Vi valde Västra Orgeln på Portalgatan 80 i Uppsala, där vi bygger 171 lägenheter och involverade många av våra olika yrkesgrupper för bred kompetens och olika infallsvinklar, säger Niklas Malmfors. Projektet rullade vidare med en plockanalys där man förde minutiösa anteckningar över allt som slängdes. NCC fångade även upp hur avfallet förändrades över tid beroende på vilken hantverksgrupp som befann sig på byggarbetsplatsen. Istället för containrar att slänga allt avfall i placerade man därefter ut ett avsevärt antal välmärkta kärl och över 300 soptunnor.
– Många hantverkare trodde att miljötänket skulle vara tidsödslande och krångla till arbetet, men den inställningen svängde snabbt. Placeringen av kärlen bygger på ett leantänk där respektive yrkesgrupp har allt i sin närhet och slipper onödiga och tidskrävande transportsträckor, säger Fredrik Noge, arbetsledare, NCC.

Starkt engagemang

Tack vare regelbundna möten med olika hanterverksgrupper och ett tydligt miljöansvar har NCC skapat ett starkt internt engagemang.
– Vi frågar även våra leverantörer om de kan tillverka andra volymer och förpacka på ett annat sätt om vi tror att det kan effektivisera vårt miljöarbete, säger Niklas Malmfors.
Och miljöansvaret slutar inte när byggnationen står inflyttningsklar.
Istället för att som tidigare ställa dit containrar, där hyresgästerna kan slänga överflödiga prylar och skräp vid inflyttningen, kör man dit uppmärkta sorteringskärl. Med hjälp av Ragn-Sells kunskap om kretsloppstänkande har NCC ändrat sina vanor till det bättre. Arbetsplatsen är mer ordningsam, avfallstransporterna och miljöbelastningen har minskat, effektiviteten har ökat och personalen är stolt.
– Återvinning och avfallsminimering är det enda hållbara alternativet i framtiden, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Hösten 2015 planerar vi att vidareutbilda vår personal i kretslopptänkande och att fördjupa oss i vårt samhällsansvar för att se till att det finns en planet att leva på även i framtiden, säger Niklas Malmfors.

Kräver samordning

Projektet har resulterat i en halvering av brännbart avfall, en markant ökning i fråga om utsortering av plast och wellpapp samt total eliminering av blandat avfall. Att ändra på invanda mönster och att anlita extern hjälp för att effektivisera avfallshanteringen kan tyckas kostsamt. Men enligt Niklas Malmfors, NCC, handlar det endast om en ekonomisk omfördelning:
– Att ha en resurs från Ragn-Sells på plats kostar pengar, men avsättningsmöjligheterna för ”byggbråtet” har ökat och generat vinst. Här i Uppsala agerar många olika byggherrar inom ett och samma byggprojekt där synen på avfallshantering och återvinning kan variera. Det kräver ett helhetsgrepp och samordning.
– För att avfallshanteringen ska fungera, både på en byggarbetsplats och inom ett bostadsområde, behöver funktionen finnas med redan i planskedet av ett byggprojekt. Inte tryckas in i sista hand på en liten yta, säger Hans Lindberg.