Temaområde

Transporter

Mål

Arbetet i tema Transporter strävar att nå följande inriktningsmål:

  • Fossilbränslefri egen fordonsflotta
  • Klimatneutrala upphandlade transporter och arbetsmaskiner
  • Bästa cykelstaden 2018
  • 70% gång, cykel, kollektivtransport

Fokusgrupper inom tema TransporterResultat från förra programperioden

Tunga transporter omfattar lastbilar, inköpta godstransporter och stadsbussar. Landstinget har fossilbränslefri stadsbusstrafik som mål till 2020. För att nå en bit på vägen behövdes en utsläppsminskning på cirka 23 procent 2011-2014 för stadsbussarna. Men utsläppen minskade med hela 36 procent.
Läs mer om resultatet