Tunga transporter

Tunga transporter omfattar lastbilar, inköpta godstransporter och stadsbussar.

Framförallt är det stadsbussarna som körs av Gamla Uppsala Buss/Landstinget som har stor påverkan inom området tunga transporter. Landstinget har fossilbränslefri stadsbusstrafik som mål till 2020. För att nå en bit på vägen behövdes en utsläppsminskning på cirka 23 procent 2011-2014 för stadsbussarna. Men utsläppen har minskat med hela 36 procent, se diagram 5.

Trots en total utsläppsminskning på 11 procent för tunga transporter är det en ökning 2013-2014. Det beror på att Vattenfall har uppdaterat sina data för inköpta transporter vilket ger högre siffror. 

Fokusgruppens insatser

Medlemmarna har samverkat och inspirerat varandra i Klimatprotokollets fokusgrupp Hållbara transporter. Fokusgruppens erfarenhetsutbyte mynnade ut i att man deltog i kommunens arbete med att ta fram en strategi för innerstadens utveckling. Våren 2015 genomfördes en förstudie av godstransporter i innerstaden som ett första steg i arbetet för en attraktivare innerstad och mer hållbart godstransportsystem. Det ledde också till en förstudie för att utreda förutsättningar för samordnade varutransporter mellan Uppsala kommun och Landstinget Uppsala Län. Utredningen baserades på en gemensam samlastningscentral ledd av institutionen för energi och teknik på Sveriges lantbruksuniversitet. Våren 2013 arrangerade klimatprotokollet tillsammans med Biogas Öst och Mälardalsrådet det regionala seminariet om fossilbränslefria tunga transporter.