Tillverkning, produktion och kretslopp

Utsläppen från tillverkning är i princip oförändrade 2014 jämfört med 2011. Den faktiska energianvändningen har dock ökat något, men lägre emissionsfaktorer gör att utsläppen ligger på samma nivå, se diagram 8.

Liksom för fastigheter används el, fjärrvärme och fjärrkyla inom tillverkning. Därutöver tillkommer ånga producerad i kraftvärmeverk. Tillverkning omfattar framförallt GE Healthcare, Fresenius Kabi och Uppsala Vatten och avfall som alla tre har utökat sin produktion under programperioden. När produktionen ökar stiger energianvändningen samtidigt som arbetet med att effektivisera processerna fortgår. Därmed minskar relativt sett användningen av energi per produktionsvolym. Uppsala Vatten har utökat sin biogasproduktion betydligt under perioden. Det ger större utsläpp för Uppsala Vatten men lägre utsläpp för framförallt stadstrafiken. Uppsala Vatten och Vattenfall samarbetar om att nyttja kvarvarande värme i utgående vatten från reningsverket, så kallad spillvärme, till fjärrvärme genom värmeväxlare. Energiinsatsen till dessa redovisas på Uppsala Vatten, men ger lägre emissionsfaktorer i Vattenfalls produkter.

Returpappercentralen och Ragn-Sells som är verksamma inom kretslopp/avfall har framförallt sina utsläpp fördelade under kategorin Tunga transporter. En viss del av energianvändningen såsom el finns i siffrorna för kategorin Tillverkning, produktion och kretslopp.

Cirka 2/3 av utsläppen kommer från ånga som är viktig vid tillverkningen hos GE Healthcare och Fresenius Kabi. Emissionsfaktorn 2014 jämfört med 2011 ligger på ungefär samma nivå, cirka 200 gCO2e/kWh. Den ökade dock något under 2012 och 2013.

Fokusgruppens insatser

Medlemmarna har samverkat och inspirerat varandra i Klimatprotokollets fokusgrupp Avfall och kretslopp.