Fastigheter

Energianvändning i fastigheter har delats upp i kategorierna uppvärmning, el och kylning (fjärrkyla). Utsläppen från fjärrvärme, fjärrkyla och el beror till stor del på sina respektive emissionsfaktorer, och de lägre nivåerna för dessa är gynnsamt för utfallet 2014 jämfört med 2011. Minskningen under programperioden uppgår till 16 procent.

Uppvärmning består framförallt av fjärrvärme. Men det finns även mindre poster som närvärme, olja och pellets/träflis. Närvärmen består nästan enbart av förnyelsebar energi såsom träflis. Utsläppen från fjärrvärme, fjärrkyla och el beror till stor del på sina respektive emissionsfaktorer, och de lägre nivåerna för dessa är gynnsamt för utfallet 2014 jämfört med 2011. Minskningen under programperioden uppgår till 16 procent enligt diagram 3.

Ett annat bidrag till minskningen av växthusgaser är att Akademiska sjukhuset bytt från vanlig fjärrvärme till Vattenfalls produkt ”grön fjärrvärme” (totalt cirka 45 MWh per år). Även Vasakronan nyttjar grön fjärrvärme, men bytet skedde redan 2011. Uppsalahem har dessutom en liten andel grön fjärrvärme medräknad från 2014. Denna kommer dock att öka då all nyproduktion förses med grön fjärrvärme. Grön fjärrvärme räknas till 100 procent som förnyelsebar då den fossila plasten i avfallsförbränningen kompenseras med ökad träflisinblandning i det torveldade kraftvärmeverket. Oljeanvändningen för fastighetsuppvärmning har minskat med mer än 60 procent 2011-2014 vilket också ger positiva effekter på växthusgasutsläppen.

Överlag har deltagarna bättrat på energieffektiviteten per ytenhet; 239 kWh/m² 2014 mot 261 kWh/m² 2011, se diagram 4. Returpappercentralen har till exempel nästan halverat fjärrvärmeanvändningen i sin anläggning efter genomförda effektiviseringar efter till- och ombyggnation. Dock gör ökningar i fastighetsbeståndens storlek att energianvändningen ändå ökar totalt sett. Uppsalahem har gjort ett stort skifte i fastighetsbeståndet under programperioden. En del av beståndet med god energiprestanda såldes av 2012. Sedan tillkom ett nytt stort bestånd, Studentstaden, med sämre energiprestanda. Studentstaden finns med i utfallet 2014 och adderar cirka 7 000 ton CO2till 2014.

Fokusgruppernas insatser

Medlemmarna har samverkat och inspirerat varandra i Klimatprotokollets fokusgrupper Energieffektivisering och Solenergi.

Fokusgrupp energieffektivisering fokuserade inledningsvis på energiledning och ny teknik för mätning/styrning under ledning av Vattenfall. Frontwalker och Vattenfall samordnar gruppens arbete, bland annat genom seminarier kring gröna hyresavtal och ekonomisk styrning.

Fokusgrupp Solenergi har letts av Stuns och Energikontoret i Mälardalen och har främst arbetat med kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Uppsala kommun har tagit fram en solkarta för allas användning, och den första Svenska solels-mässan hölls hösten 2014.