Klimatbokslut 2012-2015

I programperiod II bestämde sig Klimatprotokollets 29 medlemmar för att nå en gemensam sänkning på 4,5 procent till 2014. Resultatet blev 11 procent.

Klimatprotokollet bygger på trovärdigt klimatarbete, samverkan och kommunikation kring klimatfrågan. Uppföljning av medlemmarnas klimatpåverkan utgör grunden till ett trovärdigt klimatarbete, och bidrar även till samverkan mellan medlemmar och kommunikation av utfall och klimatmål. Bokslutet är därför en viktig avslutande del för programperioden 2012-2015. Medlemmarna redovisar årligen sin energianvändning och sina växthusgasutsläpp i systemstödet Hållbarhetsportalen som är anpassat för energi- och klimatredovisning. Genom att följa upp medlemmarnas klimatpåverkan, och sätta mål utifrån prognoser från pågående samt framtida åtgärdsarbete, blir arbetet relevant och trovärdigt.

Utfallet i bokslutet omfattar 2011-2014. År 2011 är basår och 2014 är målår. Efter ett omfattande prognosarbete vid programperiodens början sattes målet att medlemmarnas gemensamma utsläpp av växthusgaser skulle minska 4,5 procent under perioden 2011-2014. Totalt minskade växthusgaserna med 11 procent.

Nedanför kan du läsa om resultat, både i sin helhet samt uppdelat på sina respektive områden. Vill du hellre ta del av texten i pappersformat kan du ladda ner pdf-versionen av klimatbokslutet.

Klimatprotokollet totalt

Klimatbokslut_period II - samtliga områden (PDF, 680 KB)

Redovisningen är fokuserad på direkt energianvändning och dess utsläpp av växthusgaser för den verksamhet som medlemmarna bedriver i Uppsala. Vissa medlemmar redovisar också indirekt energianvändning och utsläpp av växthusgaser, samt för aktiviteter som sker utanför Uppsala. Exempelvis flygresor och inköp av tunga transporter. Transporter är svårare att följa upp i jämförelse med stationär energi såsom fastighetsenergi, vilket gör att all klimatpåverkan från transporter inte finns med i redovisningen.

Resultat för temaområden