Nyhet

Utmaningar för att nå lägre

Publicerad: 10 november 2017 Senast uppdaterad: 10 november 2017

Medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll 2015-2018 arbetar för att bidra till kommunfullmäktiges kommungeografiska klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. Dessa mål är formulerade efter slutsatser i Uppsala klimatprotokolls Klimatfärdplan 2015.

För att nå målen utmanar klimatprotokollets medlemmar varandra och andra på att se till att egna organisationer också blir fossilfria, förnybara och klimatpositiva. Vi utmanar varandra på att arbeta med både direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan.

Arbetet med utmaningarna inleddes under hösten 2017. Under Rundabordsmötet 11 oktober presenterades utmaningarna och medlemmarna fick möjligheten att diskutera dem under en workshop. Fokusgrupperna inom klimatprotokollet kommer nu att bearbeta resultatet vidare och målet är att arbetet ska färdigställas under Rundabordsmötet våren 2018.

Utmaningarna är uppdelade i olika områden. Det första området är energi och transporter, där uppvärmning, fjärrvärme, fjärrkyla, fjärrånga, köpt el, solceller och transporter ingår. Nästa område är organisationens indirekta utsläpp uppströms och nedströms, där indirekta utsläpp från plast, mat, trä, betong och kapitalplaceringar täcks. Det sista området, klimatpositiv, avser hur respektive organisation ska arbeta själva och tillsammans för att bli klimatpositiva. Inom varje område finns det olika steg i utmaningen som syftar till när utmaningen ska vara klar och i vilken omfattning den ska ske.

I dokumentet nedan kan du läsa om utmaningarna i sin helhet samt dess bilagor. För att placera utmaningarna i dagens kontext används Uppsala kommuns klimat- och miljömål som referens. ”[ … ]” i tabellen innebär att målnivå är under diskussion. Det finns två bilagor till utmaningarna som förtydligar området Transporter och Indirekta utsläpp.

Vilka utmaningar respektive organisation antar bestämmer organisationerna själva. Till grund för utformningen av materialet ligger Fossilfritt Sveriges utmaningar.

Utmaningar 11 oktober 2017 (PDF, 538 KB)