Projektet Klimatdriven företagsutveckling pågår

Det EU-finansierade projektet Klimatdriven företagsutveckling drivs av Uppsala kommun och vänder sig till små och medelstora företag som vill minska sina utsläpp av växthusgaser.

EU-logga

Bakgrund och mål

Med hjälp av EU-finansiering har Uppsala kommun dragit igång ett nytt klimatprojekt riktat mot små och medelstora företag i Uppsala under 2016-2017. Det övergripande målet har varit att effektivisera och driva på klimatarbetet på lokal nivå. Små och medelstora företag står för en betydande del av de klimatpåverkande utsläppen, därför är det viktigt att inkludera dem för att åstadkomma en eftersträvad klimatomställning. Utöver ett effektivare klimatarbete har projektet haft som mål att stärka konkurrenskraften och skapa nya affärsidéer hos minst 40 deltagande företag.

Arbetssätt

Arbetet har skett i fokusgrupper för olika områden där det finns utrymme för delprojekt och aktiviteter samt seminarier för att ge inspiration och erfarenhetsutbyten. Ett första delprojekt har fokuserat på restauranger och hur de kan minska sin klimatpåverkan.

Status

Under 2017 har fokus i projektet legat på:

Aktiviteter inom fokusgruppen för energieffektivisering där ett flertal träffar med berörda företag har genomförts. Kontakter har även tagits med nya företag för att diskutera eventuell samverkan.

Metoder för företagen att kommunicera energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser med sina kunder har utvecklats. Fokusgruppen har särskilt riktat sig till restauranger och aktiviteterna har varit inriktade på energieffektivisering i restaurangkök samt minskad klimatpåverkan från maten som serveras. Exempelvis har informationsmaterial riktat till besökare tagits fram för att medvetandegöra påverkan på klimatet och vikten av energieffektivisering.

För fokusgruppen person- och godstransporter har träffar fortsatt med transportföretag, forskare och personer inom kommunen som jobbar med liknande frågor. Fokus har legat på att utforma aktiviteter för att öka efterfrågan på energieffektiva godstransporter.   

Tidplan

Projektet sträcker sig från 2016 till juli 2018. Uppstartsfasen var under våren 2016 och genomförandefasen pågår fram till juli 2018.

Kriterier för att få vara med i projektet

Målgruppen är små och medelstora företag i Östra Mellansverige, men projektet riktar sig i första hand till Uppsalaföretag och kunder/leverantörer till klimatprotokollets medlemmar. För att klassas som litet/medelstort ska företaget ha färre än 250 anställda, en omsättning under 500 miljoner kronor och inte tillhöra en större koncern.

Läs mer om projektet på Uppsala kommuns hemsida 

Seminarium

2 maj 2018 bjuder Uppsala kommun in till seminarium om klimatsnåla transportmedel inom ramen för projektet. Syftet med seminariet är att sprida kunskap om effektiva transporter, men också att samla in synpunkter från berörda företag rörande vilka hinder som finns för utvecklandet av godstransporter med lägre klimatpåverkan.

Mer information och anmälan (PDF, 260 KB)

Vill du vara med?

Kontakta:

Belén Camarero del Río, projektledare
E-mail: belen.camarerodelrio@uppsala.se
Telefon: 018-7271261