Klimateffektiv plastupphandling

Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll agerar nu tillsammans för att minska plastens klimatpåverkan. I projektet Klimateffektiv plastupphandling arbetar projektdeltagarna för att minimera plastanvändningen, förbättra sorteringsmöjligheterna och driva på utvecklingen av alternativ till fossil plast.

Idag produceras 98 % av plasten vi använder av fossil råvara. Plasten bidrar därför med betydande utsläpp vid förbränning. I Uppsala bidrar plastavfallet som går till energiåtervinning i fjärrvärmeverket med cirka 120 000 ton koldioxid per år. Det kan jämföras med personbilstrafiken som årligen släpper ut ungefär lika mycket. 

I projektet Klimateffektiv plastupphandling arbetar Klimatprotokollsmedlemmarna Fresenius-Kabi, Uppsala universitet, SLU, Region Uppsala, Uppsala pastorat, Uppsala kommun och Vattenfall AB tillsammans för att i upphandlingar påverka leverantörer och producenter av plastprodukter att ändra sitt sortiment till en större andel biobaserade och återvunna produkter. Därutöver arbetar man aktivt med att minska sitt eget användande av fossila plastprodukter.

– För att minska plastens klimatpåverkan är det bästa vi kan göra idag att öka återvinningen av den fossila plasten. Det tär minst på både klimatet och våra naturresurser. Samtidigt måste vi förstås stimulera utvecklingen av biobaserad plast och alternativ till plastprodukter, säger Anna Hilding, projektledare för Klimateffektiv plastupphandling i Uppsala kommun.

Mer om projektet
Projektet pågår mellan mars 2017 och februari 2019. Inledningsvis i projektet arbetade deltagarna med att ta fram statistik för de plastprodukter de köper in och använder. Syftet med kartläggningen var att finna stora plastflöden för att kunna bedöma var projektet gör störst nytta. Kunskapen ligger till grund för hur projektet jobbar vidare med förändrade upphandlingskriterier.

De gemensamma resultaten från kartläggningen visar att alla deltagare i projektet har en stor del förbrukningsmaterial, exempelvis soppåsar, säckar, handskar och skoskydd. Utöver detta har deltagarna också fått olika resultat i sin kartläggning vilket gör att det fortsatta arbetet kommer att skilja sig devis mellan deltagarna. Förhoppningen är att slutresultatet kommer visa på en bredd av åtgärder för att skapa en minskad användning av plast.

Några av projektdeltagarna avser även att fördjupa sina respektive kartläggningar av plasten för att kunna jobba vidare med minskning även av andra plastprodukter utanför projektet.

Nästa steg
I takt med att kartläggningen av plastprodukter slutförs, påbörjas arbetet med att förändra inköp och upphandling av plast. Projektet kommer speciellt fokusera på de produkter som samtliga deltagare har intresse av, vilket är påsar/säckar, skoskydd samt plastförpackningar som kommer med på köpet vid leverans av varor. Dessa produkter används i stora volymer och gör en stor skillnad för minskad klimatpåverkan.

Utöver detta jobbar projektdeltagarna vidare med minskad klimatpåverkan från företagsspecifika produkter, information, utbildning, kommunikationsmaterial, minskat användande och utbyte av fossil plast i produkter till förmån för förnybart material.

Projektet finansieras av statliga Klimatklivet.

 

Fakta om plast

Plast är ett av de vanligaste materialen i vår vardag. Till 98 procent tillverkas plast av fossil råvara. Ungefär fyra procent av världens råoljeproduktion går till plasttillverkning. När plasten blir avfall går det mesta till förbränning. Det bidrar i sin tur till ytterligare koldioxidutsläpp.

Värmeförsörjningen i Uppsala sker till största delen genom fjärrvärme från Vattenfall AB. Där kommer en stor del av den tillförda energin från energiåtervinning ur avfall. För att nå Uppsalas klimatmål, att vara fossilfritt år 2030, behöver därför andelen fossil plast i det brännbara avfallet minska.

Även hushållen i Uppsala behöver bli bättre på att sortera plast. Hushållsavfallet innehåller idag 1 000 ton välsorterad plast och 6 000 ton plast som felaktigt sorteras som brännbart.