Klimatdriven företagsutveckling

Klimatdriven företagsutveckling för små och medelstora företag - bli mer konkurrenskraftig via klimatarbetet.

EU-logga

Bakgrund och mål

Med hjälp av EU-finansiering har Uppsala kommun nu dragit igång ett nytt klimatprojekt riktat mot små och medelstora företag i Uppsala. Det övergripande målet är att effektivisera och driva på klimatarbetet på lokal nivå. Små och medelstora företag står för en betydande del av de klimatpåverkande utsläppen, därför är det viktigt att inkludera dem för att åstadkomma en eftersträvad klimatomställning. Utöver ett effektivare klimatarbete har projektet som mål att stärka konkurrenskraften och skapa nya affärsidéer hos minst 40 deltagande företag.

Arbetssätt

Projektet kommer att applicera det framgångskoncept som Uppsala klimatprotokoll har visat sig att vara. Arbetet kommer att ske i fokusgrupper för olika områden där det finns utrymme för delprojekt och aktiviteter samt seminarier för att ge inspiration och erfarenhetsutbyten. Ett första delprojekt kommer att fokusera på restauranger och hur de kan minska sin klimatpåverkan. Man kommer sedan att gå vidare med andra områden. Metoder, processledning och arbetssätt kommer att vidareutvecklas och anpassas för målgruppen.

Tidplan

Projektet sträcker sig från 2016 till juli 2018. Uppstartsfasen sker under våren då arbetet pågår med att hitta lämpliga företag. Genomförandefasen kommer sedan att vara från juli 2016 till juli 2018.

Kriterier för att få vara med i projektet

Målgruppen är små och medelstora företag i Östra Mellansverige, men projektet riktar sig i första hand till Uppsalaföretag och kunder/leverantörer till klimatprotokollets medlemmar. För att klassas som litet/medelstort ska företaget ha färre än 250 anställda, en omsättning under 500 miljoner kronor och inte tillhöra en större koncern.

Läs mer om projektet på Uppsala kommuns hemsida

Vill du vara med?

Kontakta:

Belén Camarero del Río, projektledare
E-mail: belen.camarerodelrio@uppsala.se
Telefon: 018-7271261